زبان خارجه یک - مشترک تمامی رشته ها / ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

18,768

فیزیک یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۹ آبان ۱۳۹۹
فیزیک یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۹ آبان ۱۳۹۹
۱۶۸
نگارش یک - مشترک تمام رشته ها / ۹ آبان ۱۳۹۹
نگارش یک - مشترک تمام رشته ها / ۹ آبان ۱۳۹۹
۱۹۴
ریاضی و آمار یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ آبان ۱۳۹۹
ریاضی و آمار یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۸ آبان ۱۳۹۹
۷۹۶
اقتصاد (پایه دهم و یازدهم) - رشته علوم انسانی / ۷ آبان ۱۳۹۹
اقتصاد (پایه دهم و یازدهم) - رشته علوم انسانی / ۷ آبان ۱۳۹۹
۵۲۹
تاریخ یک - رشته علوم انسانی / ۷ آبان ۱۳۹۹
تاریخ یک - رشته علوم انسانی / ۷ آبان ۱۳۹۹
۴۰۵
جامعه شناسی یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۶ آبان ۱۳۹۹
جامعه شناسی یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۶ آبان ۱۳۹۹
۵۶۷
جغرافیای ایران - مشترک تمام رشته ها / ۶ آبان ۱۳۹۹
جغرافیای ایران - مشترک تمام رشته ها / ۶ آبان ۱۳۹۹
۶۷۵
فیزیک یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۵ آبان ۱۳۹۹
فیزیک یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۵ آبان ۱۳۹۹
۸۵۸
منطق - ادبیات و علوم انسانی / ۵ آبان ۱۳۹۹
منطق - ادبیات و علوم انسانی / ۵ آبان ۱۳۹۹
۷۵۸
علوم و فنون ادبی یک - ادبیات و علوم انسانی / ۵ آبان ۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی یک - ادبیات و علوم انسانی / ۵ آبان ۱۳۹۹
۶۷۳
هندسه یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۴ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
هندسه یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۴ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۶۲۷
هندسه یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۴ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
هندسه یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۴ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱
۵۸۲
فارسی یک مشترک تمام رشته ها / ۴ آبان ۱۳۹۹
فارسی یک مشترک تمام رشته ها / ۴ آبان ۱۳۹۹
1,321
دین و زندگی یک رشته ادبیات و علوم انسانی / ۴ آبان ۱۳۹۹
دین و زندگی یک رشته ادبیات و علوم انسانی / ۴ آبان ۱۳۹۹
۶۰۳
زبان انگلیسی یک - مشترک تمام رشته ها / ۳ آبان ۱۳۹۹
زبان انگلیسی یک - مشترک تمام رشته ها / ۳ آبان ۱۳۹۹
1,860
ریاضی و آمار یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳ آبان ۱۳۹۹
ریاضی و آمار یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳ آبان ۱۳۹۹
1,517
عربی زبان قرآن یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳ آبان ۱۳۹۹
عربی زبان قرآن یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳ آبان ۱۳۹۹
۸۳۴
فیزیک یک رشته ریاضی فیزیک / ۲ آبان ۱۳۹۹
فیزیک یک رشته ریاضی فیزیک / ۲ آبان ۱۳۹۹
۹۹۰
ریاضی و آمار یک رشته ادبیات و علوم انسانی / ۱ آبان ۱۳۹۹
ریاضی و آمار یک رشته ادبیات و علوم انسانی / ۱ آبان ۱۳۹۹
1,789
اقتصاد دو - مشترک پایه دو و یازدهم - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳۰ مهر ۱۳۹۹
اقتصاد دو - مشترک پایه دو و یازدهم - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۷۰۳
تاریخ یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳۰ مهر ۱۳۹۹
تاریخ یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۵۹۸
جامعه شناسی یک - ادبیات و علوم انسانی / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
جامعه شناسی یک - ادبیات و علوم انسانی / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۸۷۷
جغرافیای ایران - مشترک تمامی رشته ها / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
جغرافیای ایران - مشترک تمامی رشته ها / ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,125
فیزیک یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
فیزیک یک - رشته ریاضی و فیزیک / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,288
منطق رشته ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
منطق رشته ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,026
علوم و فنون ادبی یک ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی یک ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی / ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,025
هندسه یک - ریاضی و فیزیک / ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۲
هندسه یک - ریاضی و فیزیک / ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۲
۹۹۷
هندسه یک - ریاضی و فیزیک / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
هندسه یک - ریاضی و فیزیک / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۸۵۵
فارسی یک - مشترک تمام رشته ها / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
فارسی یک - مشترک تمام رشته ها / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
2,237
دین و زندگی یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
دین و زندگی یک - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۷۹۵