دانش فنی / ۶ آبان
دانش فنی / ۶ آبان
۴۳
رشته گرافیک / ۶ آبان
رشته گرافیک / ۶ آبان
۵۷
رشته مکانیک خودرو- تعمیر سیستم برق خودرو / ۶ آبان
رشته مکانیک خودرو- تعمیر سیستم برق خودرو / ۶ آبان
۳۱۹
رشته تراشکاری - آشنایی و طریقه استفاده از ابزار تراش / ۶ آبان
رشته تراشکاری - آشنایی و طریقه استفاده از ابزار تراش / ۶ آبان
۲۱۲
الگوسازی انواع دامن کلوش / ۶ آبان
الگوسازی انواع دامن کلوش / ۶ آبان
۳۶۶
ریاضی پایه یازدهم پودمان یک - ۵ آبان ۱۳۹۹
ریاضی پایه یازدهم پودمان یک - ۵ آبان ۱۳۹۹
۱۹۳
فیزیک پودمان یک- اندازه گیری - ۵ آبان ۱۳۹۹
فیزیک پودمان یک- اندازه گیری - ۵ آبان ۱۳۹۹
۱۴۵
کارگاه خوشنویسی - جلسه سوم / ۵ آبان
کارگاه خوشنویسی - جلسه سوم / ۵ آبان
۳۵۷
طراحی و دوخت لباس بچه گانه / ۵ آبان
طراحی و دوخت لباس بچه گانه / ۵ آبان
1,232
رشته گرافیک - طراحی با تکنیک مداد / ۵ آبان
رشته گرافیک - طراحی با تکنیک مداد / ۵ آبان
۳۲۰
رشته شبکه و نرم افزار رایانه / ۴ آبان
رشته شبکه و نرم افزار رایانه / ۴ آبان
۴۰۷
صنایع چوب و مبلمان / ۴ آبان
صنایع چوب و مبلمان / ۴ آبان
۱۵۱
طراحی و دوخت لباش بچه گانه - پایه یازدهم / ۴ آبان
طراحی و دوخت لباش بچه گانه - پایه یازدهم / ۴ آبان
1,229
دوخت انواع کمر دامن - پایه دهم / ۴ آبان
دوخت انواع کمر دامن - پایه دهم / ۴ آبان
1,975
الگو سازی دامن ترک - پایه دهم / ۴ آبان
الگو سازی دامن ترک - پایه دهم / ۴ آبان
1,804
رشته نقشه کشی - متره و برآورد / ۳ ابان
رشته نقشه کشی - متره و برآورد / ۳ ابان
۳۳۰
رشته تصویر سازی -آشنایی با پنجره ها و منو ها / ۳ آبان
رشته تصویر سازی -آشنایی با پنجره ها و منو ها / ۳ آبان
۲۱۳
نقاشی رنگ روغن - رشته چهره سازی / ۳ آبان
نقاشی رنگ روغن - رشته چهره سازی / ۳ آبان
۳۳۲
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه / ۳ آبان
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه / ۳ آبان
۳۷۳
آشنایی با سیستم دوربین مدار بسته / ۳ آبان
آشنایی با سیستم دوربین مدار بسته / ۳ آبان
۳۶۰
رشته مکانیک خودرو - تعمیر سیستم برق خودرو / ۲ آبان
رشته مکانیک خودرو - تعمیر سیستم برق خودرو / ۲ آبان
۴۸۵
رشته تراشکاری - آشنایی با جزئیات دستگاه تراشکاری / ۲ آبان
رشته تراشکاری - آشنایی با جزئیات دستگاه تراشکاری / ۲ آبان
۲۸۸
الگو سازی بلوز / ۲ آبان
الگو سازی بلوز / ۲ آبان
1,145
رشته طراحی و دوخت - نازک دوزی / ۱ آبان
رشته طراحی و دوخت - نازک دوزی / ۱ آبان
۴۶۹
رشته تربیت کودک ، دانش فنی / ۱ آبان
رشته تربیت کودک ، دانش فنی / ۱ آبان
۲۰۴
نقاشی با رنگ روغن - پایه دوازدهم / ۱ آبان
نقاشی با رنگ روغن - پایه دوازدهم / ۱ آبان
۳۲۵
آشنایی با قطعات مختلف کار تریج - پایه دوازدهم / ۱ آبان
آشنایی با قطعات مختلف کار تریج - پایه دوازدهم / ۱ آبان
۵۲۲
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه - پودمان یک - پایه دوازدهم / ۱ آبان
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه - پودمان یک - پایه دوازدهم / ۱ آبان
۲۵۲
طراحی و دوخت - نازک دوزی / ۳۰ مهر
طراحی و دوخت - نازک دوزی / ۳۰ مهر
1,649
تربیت کودک - دانش فنی / ۳۰ مهر
تربیت کودک - دانش فنی / ۳۰ مهر
۱۹۱