اصلا با بچه ها بچه گونه حرف نمیزدم !

1,337

شبکه نسیم
14 شهریور ماه 1399
23:39
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
6,988
اولین حضور زنده یاد شکیبایی در تلویزیون
اولین حضور زنده یاد شکیبایی در تلویزیون
2,929
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
۲۱۵
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,312
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
1,754
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۶۰۳
آتیش پاره ای بودم !
آتیش پاره ای بودم !
۵۰۲
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
1,672
کارم با عکاسی شروع شد!
کارم با عکاسی شروع شد!
7,665
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
1,112
مدرسه واسم جذاب نبود!
مدرسه واسم جذاب نبود!
۸۱۴
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
۶۳۹
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
۳۸۸
بهت نمیاد شیطون باشی!
بهت نمیاد شیطون باشی!
۴۵۹
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
۷۵۹
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
1,607
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
1,221
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
4,097
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۹۲۷
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۶۸۷
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۵۷۲
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۶۱۳
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۷۵۱
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
2,456
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
4,098
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۷۸۹
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۶۴۶
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
1,101
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,745
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,713