قسمت پنجم - ظهور ضهاک

۵۶۸

شبکه امید
14 شهریور ماه 1399
05:45
قسمت نهم - قیام منوچهر
قسمت نهم - قیام منوچهر
2,281
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
۸۷۳
قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر
قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر
4,203
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
۸۴۷
قسمت  اول -  پادشاهی کیومرث
قسمت اول - پادشاهی کیومرث
1,729
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
۶۸۹
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
1,544
قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش
قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش
۷۸۴
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
۶۶۶
قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش
قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش
۶۲۷
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
۴۹۹
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
۶۰۹
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
3,205
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
۵۸۲
قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب
قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب
۶۱۳
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
۶۱۷
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
1,348
قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید
قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید
۵۲۷
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
۶۹۸
قسمت سی و یکم - تهمینه
قسمت سی و یکم - تهمینه
1,205
قسمت سی ام فتح آسمان
قسمت سی ام فتح آسمان
۵۴۸
قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش
قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش
۷۸۰
قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس
قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس
2,373
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
۷۳۹
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
۶۱۱
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
۸۵۳
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
1,186
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
۷۳۴
پادشاهی کیکاووس
پادشاهی کیکاووس
3,470