دکتر محمد رضا سنگری

۷۳

شبکه فارس
10 شهریور ماه 1399
05:34
مرحوم آیت الله ایمانی - ۸ مهر ۱۳۹۹
مرحوم آیت الله ایمانی - ۸ مهر ۱۳۹۹
۳۴
آیت الله حائری شیرازی-۶ مهر ۱۳۹۹
آیت الله حائری شیرازی-۶ مهر ۱۳۹۹
۴۴
حجت الاسلام رضوی اردکانی - ۴ مهر ۱۳۹۹
حجت الاسلام رضوی اردکانی - ۴ مهر ۱۳۹۹
۳۰
حجت الاسلام حدائق-۳ مهر ۱۳۹۹
حجت الاسلام حدائق-۳ مهر ۱۳۹۹
۴۰
حجت الاسلام قرائتی - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام قرائتی - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
۸۸
مرحوم آیت الله حائزی شیرازی
مرحوم آیت الله حائزی شیرازی
۱۰۰
دکتر سنگری
دکتر سنگری
۴۹
حجت الاسلام رضوی اردکانی-۲۴ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام رضوی اردکانی-۲۴ شهریور ۱۳۹۹
۶۹
آیت الله دژکام-۲۱ شهریور ۱۳۹۹
آیت الله دژکام-۲۱ شهریور ۱۳۹۹
۶۶
آیت الله حائری - ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
آیت الله حائری - ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
۷۷
حجت الاسلام فاطمی-۱۹ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام فاطمی-۱۹ شهریور ۱۳۹۹
۱۱۴
حجت الاسلام حاجی پور - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام حاجی پور - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
۸۰
حجت الاسلام بینازاده
حجت الاسلام بینازاده
۶۹
مرحوم آیت الله ایمانی - ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
مرحوم آیت الله ایمانی - ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
۸۰
آیت الله دکام - ۱۴ شهریور ۱۳۹۹
آیت الله دکام - ۱۴ شهریور ۱۳۹۹
۹۴
حجت الاسلام جاوید-۱۳ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام جاوید-۱۳ شهریور ۱۳۹۹
۷۵
حجت الاسلام رضوی اردکانی
حجت الاسلام رضوی اردکانی
۷۵
حجت الاسلام رضوی اردکانی -۱۲ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام رضوی اردکانی -۱۲ شهریور ۱۳۹۹
۸۵
حجت الاسلام عالی-۱۲ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام عالی-۱۲ شهریور ۱۳۹۹
۸۹
آیت الله دژکام
آیت الله دژکام
۱۰۳
آیت الله دژکام - ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
آیت الله دژکام - ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
۸۶
دکتر سنگری - ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
دکتر سنگری - ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
۷۹
حجت الاسلام جاوید-۹ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام جاوید-۹ شهریور ۱۳۹۹
۸۰
آیت الله جوادی آملی -۹ شهریور ۱۳۹۹
آیت الله جوادی آملی -۹ شهریور ۱۳۹۹
۱۰۰
حجت الاسلام کشاورز
حجت الاسلام کشاورز
۱۳۴
حجت الاسلام بینازاده - ۸ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام بینازاده - ۸ شهریور ۱۳۹۹
۱۰۰
دکتر سنگری-۷ شهریور ۱۳۹۹
دکتر سنگری-۷ شهریور ۱۳۹۹
۱۱۱
دکتر سنگری - ۷ شهریور ۱۳۹۹
دکتر سنگری - ۷ شهریور ۱۳۹۹
۶۹
مرحوم آیت الله ایمانی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
مرحوم آیت الله ایمانی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۹۷