دکتر سنگری - ۱۰ شهریور ۱۳۹۹

۷۶

مرحوم آیت الله ایمانی - ۸ مهر ۱۳۹۹
مرحوم آیت الله ایمانی - ۸ مهر ۱۳۹۹
۲۵
آیت الله حائری شیرازی-۶ مهر ۱۳۹۹
آیت الله حائری شیرازی-۶ مهر ۱۳۹۹
۴۱
حجت الاسلام رضوی اردکانی - ۴ مهر ۱۳۹۹
حجت الاسلام رضوی اردکانی - ۴ مهر ۱۳۹۹
۲۹
حجت الاسلام حدائق-۳ مهر ۱۳۹۹
حجت الاسلام حدائق-۳ مهر ۱۳۹۹
۴۰
حجت الاسلام قرائتی - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام قرائتی - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
۸۷
مرحوم آیت الله حائزی شیرازی
مرحوم آیت الله حائزی شیرازی
۹۹
دکتر سنگری
دکتر سنگری
۴۷
حجت الاسلام رضوی اردکانی-۲۴ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام رضوی اردکانی-۲۴ شهریور ۱۳۹۹
۶۹
آیت الله دژکام-۲۱ شهریور ۱۳۹۹
آیت الله دژکام-۲۱ شهریور ۱۳۹۹
۶۵
آیت الله حائری - ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
آیت الله حائری - ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
۷۶
حجت الاسلام فاطمی-۱۹ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام فاطمی-۱۹ شهریور ۱۳۹۹
۱۱۲
حجت الاسلام حاجی پور - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام حاجی پور - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
۷۸
حجت الاسلام بینازاده
حجت الاسلام بینازاده
۶۷
مرحوم آیت الله ایمانی - ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
مرحوم آیت الله ایمانی - ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
۷۹
آیت الله دکام - ۱۴ شهریور ۱۳۹۹
آیت الله دکام - ۱۴ شهریور ۱۳۹۹
۹۴
حجت الاسلام جاوید-۱۳ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام جاوید-۱۳ شهریور ۱۳۹۹
۷۴
حجت الاسلام رضوی اردکانی
حجت الاسلام رضوی اردکانی
۷۴
حجت الاسلام رضوی اردکانی -۱۲ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام رضوی اردکانی -۱۲ شهریور ۱۳۹۹
۸۲
حجت الاسلام عالی-۱۲ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام عالی-۱۲ شهریور ۱۳۹۹
۸۷
آیت الله دژکام
آیت الله دژکام
۱۰۰
آیت الله دژکام - ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
آیت الله دژکام - ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
۸۵
دکتر محمد رضا سنگری
دکتر محمد رضا سنگری
۷۳
حجت الاسلام جاوید-۹ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام جاوید-۹ شهریور ۱۳۹۹
۸۰
آیت الله جوادی آملی -۹ شهریور ۱۳۹۹
آیت الله جوادی آملی -۹ شهریور ۱۳۹۹
۱۰۰
حجت الاسلام کشاورز
حجت الاسلام کشاورز
۱۳۱
حجت الاسلام بینازاده - ۸ شهریور ۱۳۹۹
حجت الاسلام بینازاده - ۸ شهریور ۱۳۹۹
۹۹
دکتر سنگری-۷ شهریور ۱۳۹۹
دکتر سنگری-۷ شهریور ۱۳۹۹
۱۱۰
دکتر سنگری - ۷ شهریور ۱۳۹۹
دکتر سنگری - ۷ شهریور ۱۳۹۹
۶۸
مرحوم آیت الله ایمانی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
مرحوم آیت الله ایمانی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۹۶