مراسم شام غریبان - حرم احمد بن موسی ع - ۹ شهریور ۱۳۹۹

۱۹۷