به عنوان بهترین بازیگر انتخاب شدم!

1,123

شبکه نسیم
9 شهریور ماه 1399
00:35
ماجرای آشنایی با همسرم!
ماجرای آشنایی با همسرم!
3,320
همسرم زود فوت کرد!
همسرم زود فوت کرد!
۷۴۸
خاطره بازی همسایه ها
خاطره بازی همسایه ها
۴۵۳
شیرازی خواندن زهرا سعیدی
شیرازی خواندن زهرا سعیدی
۴۹۴
خواندن کتاب از زبان زهرا سعیدی
خواندن کتاب از زبان زهرا سعیدی
۱۱۷
خاطرات زهرا سعیدی از زمان جنگ
خاطرات زهرا سعیدی از زمان جنگ
۱۴۵
کتابی در مورد جنگ نوشتم!
کتابی در مورد جنگ نوشتم!
۷۸
کنکور دادم یه بچه داشتم
کنکور دادم یه بچه داشتم
۱۸۰
قصه گوی ما یه پیرمرد بود!
قصه گوی ما یه پیرمرد بود!
۶۶
مشوقم همسرم بود که فوت شدن
مشوقم همسرم بود که فوت شدن
۱۵۹
زهرا سعیدی - ۷ مهر ۱۳۹۹
زهرا سعیدی - ۷ مهر ۱۳۹۹
۸۵۱
ترکیب عجیبی به نام دوغ و گوشفیل!!
ترکیب عجیبی به نام دوغ و گوشفیل!!
7,560
شغل فیلم تعریف کنم داریم!
شغل فیلم تعریف کنم داریم!
۹۵۴
ما تابستون ها کار میکردیم!
ما تابستون ها کار میکردیم!
۶۴۳
چی میزنید انقدر جوان موندید؟!
چی میزنید انقدر جوان موندید؟!
۷۷۱
خاطرات جنگ آقاجون و عمو!
خاطرات جنگ آقاجون و عمو!
۸۱۷
رسول توکلی-۶ مهر ۱۳۹۹
رسول توکلی-۶ مهر ۱۳۹۹
1,050
حسن سلطانی - مرتضی ضرابی - ۵ مهر ۱۳۹۹
حسن سلطانی - مرتضی ضرابی - ۵ مهر ۱۳۹۹
1,223
ماجرای عجیب امتحان و فرار از مدرسه!
ماجرای عجیب امتحان و فرار از مدرسه!
7,500
کودکی سخت احمد نجفی در خوزستان
کودکی سخت احمد نجفی در خوزستان
2,330
تولد جالب احمد نجفی !
تولد جالب احمد نجفی !
2,169
ما توی آفتاب بزرگ شدیم!
ما توی آفتاب بزرگ شدیم!
1,354
بخش هایی از سریال کارآگاه شمسی و مادام
بخش هایی از سریال کارآگاه شمسی و مادام
۹۰۰
هیچکس از این خونه بیرون نمیره!
هیچکس از این خونه بیرون نمیره!
1,276
۴ احمد نجفی - مهر ۱۳۹۹
۴ احمد نجفی - مهر ۱۳۹۹
2,559
هنوز برای مادرم گریه میکنم!
هنوز برای مادرم گریه میکنم!
2,538
من تنها نیستم، خدا باهام هست!
من تنها نیستم، خدا باهام هست!
1,340
مرگ خواهرم خیلی غم انگیز بود!
مرگ خواهرم خیلی غم انگیز بود!
1,298
من با حرفه ام ازدواج کردم!
من با حرفه ام ازدواج کردم!
۹۹۴
این صدا واقعا محشر بود!
این صدا واقعا محشر بود!
12,796