ایستگاه مهارت و فناوری - کد نویسی / ۴ شهریور

۶۳۳

شبکه آموزش
4 شهریور ماه 1399
11:29
کلاس اولی ها / ۱۳ شهریور
کلاس اولی ها / ۱۳ شهریور
7,223
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
2,421
بازی های فکری / ۱۲ شهریور
بازی های فکری / ۱۲ شهریور
1,469
مهارت سوزن دوزی / ۱۲ شهریور
مهارت سوزن دوزی / ۱۲ شهریور
1,070
یادگیری مبتنی بر بازی / ۱۲ شهریور
یادگیری مبتنی بر بازی / ۱۲ شهریور
۸۷۳
۱۲ شهریور ۱۳۹۹
۱۲ شهریور ۱۳۹۹
۹۷۰
تحلیل ریاضی رشته تجربی کنکور ۹۹ - ۶ شهریور ۱۳۹۹
تحلیل ریاضی رشته تجربی کنکور ۹۹ - ۶ شهریور ۱۳۹۹
1,066
تحلیل فیزیک آزمون سراسری ۹۹ - رشته ریاضی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
تحلیل فیزیک آزمون سراسری ۹۹ - رشته ریاضی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۷۳۱
آمادگی برای انتخاب رشته - ۶ شهریور ۱۳۹۹
آمادگی برای انتخاب رشته - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۵۴۴
آب های زیر زمینی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
آب های زیر زمینی - ۶ شهریور ۱۳۹۹
۴۲۴
تولید محتوا - ۶ شهریور ۱۳۹۹
تولید محتوا - ۶ شهریور ۱۳۹۹
1,060
ایستگاه قصه بازی تفکر -بازی های فکری / ۶ شهریور
ایستگاه قصه بازی تفکر -بازی های فکری / ۶ شهریور
۸۱۸
ایستگاه مهارت و فناوری / ۶ شهریور
ایستگاه مهارت و فناوری / ۶ شهریور
۵۱۵
کلاس معکوس / ۶ شهریور
کلاس معکوس / ۶ شهریور
۶۶۱
۶ شهریور ۱۳۹۹
۶ شهریور ۱۳۹۹
۶۳۵
تحلیل ریاضی آزمون سراسری ۹۹ / ۵ شهریور
تحلیل ریاضی آزمون سراسری ۹۹ / ۵ شهریور
۹۱۴
هندسه ۳ - ماتریس / ۵ شهریور
هندسه ۳ - ماتریس / ۵ شهریور
۳۸۶
فیزیک / ۵ شهریور
فیزیک / ۵ شهریور
۵۰۵
آموزش شیمی آسان / ۵ شهریور
آموزش شیمی آسان / ۵ شهریور
۳۸۲
ریاضی به توان زیبایی / ۵ شهریور
ریاضی به توان زیبایی / ۵ شهریور
۴۹۴
قصه ، بازی ، تفکر / ۵ شهریور
قصه ، بازی ، تفکر / ۵ شهریور
۴۷۳
آموزش همدلی/ ۵ شهریور
آموزش همدلی/ ۵ شهریور
۳۵۹
نقش خانواده در همکاری با مدرسه / ۵ شهریور
نقش خانواده در همکاری با مدرسه / ۵ شهریور
۸۰۴
۵ شهریور ۱۳۹۹
۵ شهریور ۱۳۹۹
۹۷۷
تحلیل سوالات جامعه شناسی آزمون سراسری ۹۹ / ۴ شهریور
تحلیل سوالات جامعه شناسی آزمون سراسری ۹۹ / ۴ شهریور
۶۸۳
تحلیل سوالات زیست شناسی آزمون سراسری ۹۹ / ۴ شهریور
تحلیل سوالات زیست شناسی آزمون سراسری ۹۹ / ۴ شهریور
1,629
تحلیل سوالات آزمون سراسری انسانی / ۴ شهریور
تحلیل سوالات آزمون سراسری انسانی / ۴ شهریور
۴۴۲
تولید محتوا - بخش ۳ / ۴ شهریور
تولید محتوا - بخش ۳ / ۴ شهریور
1,096
تولید محتوا - بخش ۲ / ۴ شهریور
تولید محتوا - بخش ۲ / ۴ شهریور
۸۰۹
تولید محتوا / ۴ شهریور
تولید محتوا / ۴ شهریور
۹۳۸