مراسم تعویض پرچم بارگاه منور امام رضا (ع)

۱۶۵

شبکه کردستان
30 مرداد ماه 1399
16:57