گل اول ذوب آهن به گل گهر سیرجان (دارکو بیدوف - پنالتی)

۵۳۴

گل دوم ذوب آهن به گل گهر سیرجان (دارکو بیدوف)
گل دوم ذوب آهن به گل گهر سیرجان (دارکو بیدوف)
۷۰۷
گل سوم گل گهر سیرجان به ذوب آهن (یونس شاکری)
گل سوم گل گهر سیرجان به ذوب آهن (یونس شاکری)
۶۴۹
گل دوم گل گهر سیرجان به ذوب آهن (میلاد کمندانی)
گل دوم گل گهر سیرجان به ذوب آهن (میلاد کمندانی)
۶۰۵
گل اول گل گهر سیرجان به ذوب آهن (امین پورعلی)
گل اول گل گهر سیرجان به ذوب آهن (امین پورعلی)
۶۷۱
گل اول ذوب آهن به نفت مسجد سلیمان (مسعود ابراهیم زاده)
گل اول ذوب آهن به نفت مسجد سلیمان (مسعود ابراهیم زاده)
۱۷۸
گل اول نفت مسجد سلیمان به ذوب آهن (حسین ابراهیمی)
گل اول نفت مسجد سلیمان به ذوب آهن (حسین ابراهیمی)
۲۲۰
گل اول سپاهان به نفت آبادان (محمدرضا مهدی‌زاده)
گل اول سپاهان به نفت آبادان (محمدرضا مهدی‌زاده)
1,593
گل اول پارس جنوبی به سپاهان (خالقی فر)
گل اول پارس جنوبی به سپاهان (خالقی فر)
2,713
گل اول تیم سپاهان به پارس جنوبی (حسینی)
گل اول تیم سپاهان به پارس جنوبی (حسینی)
2,558
گل چهارم پیکان به ذوب آهن (مهدی خلیل - گل به خودی)
گل چهارم پیکان به ذوب آهن (مهدی خلیل - گل به خودی)
3,527
گل سوم پیکان به ذوب آهن (فراز امامعلی)
گل سوم پیکان به ذوب آهن (فراز امامعلی)
2,134
گل دوم پیکان به ذوب آهن (شهریار مغانلو)
گل دوم پیکان به ذوب آهن (شهریار مغانلو)
1,767
گل اول پیکان به ذوب آهن (فراز امامعلی)
گل اول پیکان به ذوب آهن (فراز امامعلی)
3,027
گل اول ذوب آهن به پیکان (ایوان مارکوویچ)
گل اول ذوب آهن به پیکان (ایوان مارکوویچ)
3,039
گل دوم شهر خودرو به ذوب آهن(سعید صادقی(
گل دوم شهر خودرو به ذوب آهن(سعید صادقی(
4,889
گل اول ذوب آهن به شهرخودرو(ایوان مارکوویچ)
گل اول ذوب آهن به شهرخودرو(ایوان مارکوویچ)
1,909
گل اول شهرخودرو به ذوب آهن(سعید صادقی(
گل اول شهرخودرو به ذوب آهن(سعید صادقی(
1,703
گل اول ذوب آهن به پارس جنوبی (قاسم حدادی‌فر)
گل اول ذوب آهن به پارس جنوبی (قاسم حدادی‌فر)
3,843
گل دوم سپاهان به پیکان (امید نورافکن)
گل دوم سپاهان به پیکان (امید نورافکن)
6,285
گل اول سپاهان به پیکان (گولسیانی - پنالتی)
گل اول سپاهان به پیکان (گولسیانی - پنالتی)
8,699
گل پیکان به سپاهان (شهریار مغانلو)
گل پیکان به سپاهان (شهریار مغانلو)
7,579
گل دوم سپاهان به پیکان (سجاد شهباززاده)
گل دوم سپاهان به پیکان (سجاد شهباززاده)
6,667
گل اول سپاهان به پیکان (محمد محبی)
گل اول سپاهان به پیکان (محمد محبی)
5,281
گل ذوب آهن به فولاد (علیرضا منظمی)
گل ذوب آهن به فولاد (علیرضا منظمی)
8,366
گل اول سپاهان اصفهان به ماشین سازی تبریز ( علی قربانی )
گل اول سپاهان اصفهان به ماشین سازی تبریز ( علی قربانی )
5,432