محاسبات جواب آخر

۲۹۴

شبکه ۴
30 مرداد ماه 1399
12:22
شیمی
شیمی
۱۵۶
زبان انگلیسی - یادیار سازی واژگان
زبان انگلیسی - یادیار سازی واژگان
۱۳۴
ریاضی - دنباله، احتمال
ریاضی - دنباله، احتمال
۱۷۷
محاسبات ریاضی در شیمی - ۶ آبان ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۶ آبان ۱۳۹۹
۱۷۲
روش های سریع محاسبات عددی
روش های سریع محاسبات عددی
۲۴۴
عربی
عربی
۱۸۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۳ آبان ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۳ آبان ۱۳۹۹
۲۷۶
بررسی تست های آزمون سراسری ۱۳۹۹ - رشته ریاضی - درس عربی - ۱ آبان ۱۳۹۹
بررسی تست های آزمون سراسری ۱۳۹۹ - رشته ریاضی - درس عربی - ۱ آبان ۱۳۹۹
۲۱۳
تعادل های گرمایی - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
تعادل های گرمایی - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۲۳۷
شیمی - درصد خلوص و بازده درصدی - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
شیمی - درصد خلوص و بازده درصدی - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۱۵۷
زیست شناسی
زیست شناسی
۱۹۱
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹ - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹ - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۲۷۳
شیمی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
شیمی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۳۶۲
زبان انگلیسی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۲۶۱
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
۳۶۶
فیزیک و ریاضی
فیزیک و ریاضی
۲۵۹
تدریس فیزیک و ریاضی
تدریس فیزیک و ریاضی
۲۵۸
تدریس ریاضی
تدریس ریاضی
۲۵۳
زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - bakhsh ۲
زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - bakhsh ۲
۳۸۷
زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۱
زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۱
۲۵۷
تدریس فیزیک و ریاضی
تدریس فیزیک و ریاضی
۲۹۶
شیمی آلی - ۱۹ مهر ۱۳۹۹
شیمی آلی - ۱۹ مهر ۱۳۹۹
۲۹۲
زبان خارجه - منفی کردن مصدر با to - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
زبان خارجه - منفی کردن مصدر با to - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
۳۵۲
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۵ مهر ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۵ مهر ۱۳۹۹
۳۶۷
تدریس درس زبان
تدریس درس زبان
۳۴۰
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹ - ۱۲ مهر ۱۳۹۹
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹ - ۱۲ مهر ۱۳۹۹
۵۲۲
شیمی - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
شیمی - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۱۸۱
شیمی - بررسی سوالات کنکور ۹۹ - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
شیمی - بررسی سوالات کنکور ۹۹ - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۳۴۵
زبان انگلیسی - عربی - ۹ مهر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - عربی - ۹ مهر ۱۳۹۹
۵۰۳
روش های سریع محاسبات عددی - ۸ مهر ۱۳۹۹
روش های سریع محاسبات عددی - ۸ مهر ۱۳۹۹
۴۹۳