فولاد - تراکتور
فولاد - تراکتور
1,253
فولاد - نفت مسجد سلیمان
فولاد - نفت مسجد سلیمان
935
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
957
نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان
نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان
742
نفت مسجدسلیمان - ماشین سازی
نفت مسجدسلیمان - ماشین سازی
3,674
شاهین شهرداری بوشهر - نفت مسجد سلیمان(۸ تیر ۱۳۹۹(
شاهین شهرداری بوشهر - نفت مسجد سلیمان(۸ تیر ۱۳۹۹(
1,185
گل دوم فولاد به استقلال (مجتبی نجاریان)
گل دوم فولاد به استقلال (مجتبی نجاریان)
14,725
اعتراض و اخراج فرهاد مجیدی بعد از اخراج علی کریمی
اعتراض و اخراج فرهاد مجیدی بعد از اخراج علی کریمی
27,769
گل اول فولاد به استقلال (موسی کولیبالی)
گل اول فولاد به استقلال (موسی کولیبالی)
15,745
گل اول استقلال به فولاد (روزبه چشمی)
گل اول استقلال به فولاد (روزبه چشمی)
16,612
فولاد - استقلال
فولاد - استقلال
7,101
فولاد خوزستان - شاهین شهرداری
فولاد خوزستان - شاهین شهرداری
6,731
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
1,882
نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان
نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان
974
صنعت نفت آبادان - فولاد
صنعت نفت آبادان - فولاد
1,244
پارس جنوبی جم - نفت مسجد سلیمان
پارس جنوبی جم - نفت مسجد سلیمان
1,409
فولاد - پارس جنوبی جم
فولاد - پارس جنوبی جم
1,077
گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان
گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان
1,245
فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان
فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان
1,710
نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران
نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران
4,803
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
1,688
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
1,241
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری بوشهر
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری بوشهر
1,652
شهرداری بوشهر - فولاد خوزستان
شهرداری بوشهر - فولاد خوزستان
1,265
فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
4,278
نفت مسجد سلیمان-تراکتور سازی
نفت مسجد سلیمان-تراکتور سازی
2,653