دین چیزی است که خالق هستی برای بهترین شدن ما داده است

۵۵۷

شبکه ۳
۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹
۱۶:۴۵