جامعه شناسی - جمع بندی دروس ۱۰ تا ۱۵ / ۲۴ مرداد
جامعه شناسی - جمع بندی دروس ۱۰ تا ۱۵ / ۲۴ مرداد
1,475
زیست شناسی - اندام های حسی / ۲۴ مرداد
زیست شناسی - اندام های حسی / ۲۴ مرداد
1,431
جامعه شناسی - مرور سوالات کنکور / ۱۷ مرداد
جامعه شناسی - مرور سوالات کنکور / ۱۷ مرداد
1,255
زبان انگلیسی - درس دوم - دستور زبان / ۱۲ مرداد
زبان انگلیسی - درس دوم - دستور زبان / ۱۲ مرداد
۹۳۸
زبان انگلیسی - دستور زبان / ۵ مرداد
زبان انگلیسی - دستور زبان / ۵ مرداد
1,220
زبان انگلیسی - حل تست - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - حل تست - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
1,057
فیزیک - خازن / ۲۸ تیر
فیزیک - خازن / ۲۸ تیر
۹۳۸
زبان انگلیسی - مرور دستور زبان درس یک / ۲۲ تیر
زبان انگلیسی - مرور دستور زبان درس یک / ۲۲ تیر
1,580
حل مسائل شیمی - درصد خلوص و بازده واکنش ها / ۱۹ تیر
حل مسائل شیمی - درصد خلوص و بازده واکنش ها / ۱۹ تیر
1,738
زیست شناسی - مرور فصل ها / ۱۸ تیر
زیست شناسی - مرور فصل ها / ۱۸ تیر
1,096
زیست شناسی - تولید مثل گیاهان / ۱۳ تیر
زیست شناسی - تولید مثل گیاهان / ۱۳ تیر
۷۶۲
زیست شناسی - مرور فصل ۱ تا ۴ / ۱۰ تیر
زیست شناسی - مرور فصل ۱ تا ۴ / ۱۰ تیر
۸۵۳
دین و زندگی پایه یازدهم / ۲ تیر
دین و زندگی پایه یازدهم / ۲ تیر
۹۵۵
ریاضی - حل تمرین / ۱۰ خرداد
ریاضی - حل تمرین / ۱۰ خرداد
۹۴۵
هندسه / ۱۰ خرداد
هندسه / ۱۰ خرداد
۵۷۴
شیمی / ۹ خرداد
شیمی / ۹ خرداد
1,081
حسابان - حل تمرین حد / ۹ خرداد
حسابان - حل تمرین حد / ۹ خرداد
۵۲۲
ریاضی - حل تمرین / ۷ خرداد
ریاضی - حل تمرین / ۷ خرداد
۶۹۹
دین و زندگی / ۷ خرداد
دین و زندگی / ۷ خرداد
۶۷۲
زیست شناسی / ۵ خرداد
زیست شناسی / ۵ خرداد
۹۱۵
دین و زندگی / ۳ خرداد ۱۳۹۹
دین و زندگی / ۳ خرداد ۱۳۹۹
۸۳۳
ریاضی - حل تمرین حد و آمار و احتمال / ۲ خرداد
ریاضی - حل تمرین حد و آمار و احتمال / ۲ خرداد
۸۹۹
ادبیات فارسی - درس هجدهم / ۲ خرداد
ادبیات فارسی - درس هجدهم / ۲ خرداد
۹۳۴
شیمی - دوره فصل اول / ۲ خرداد
شیمی - دوره فصل اول / ۲ خرداد
1,254
حسابان - حد و پیوستگی / ۲ خرداد
حسابان - حد و پیوستگی / ۲ خرداد
۶۳۴
دین و زندگی / ۳۱ اردیبهشت
دین و زندگی / ۳۱ اردیبهشت
۷۳۹
ریاضی - آمار و احتمال / ۳۱ اردیبهشت
ریاضی - آمار و احتمال / ۳۱ اردیبهشت
۹۰۶
فیزیک - دوره  فصل سه و چهار / ۳۱ اردیبهشت
فیزیک - دوره فصل سه و چهار / ۳۱ اردیبهشت
۶۶۴
عربی - جمله شرطیه و جمله وصفیه / ۳۰ اردیبهشت
عربی - جمله شرطیه و جمله وصفیه / ۳۰ اردیبهشت
۸۱۱