قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش

۷۷۸

شبکه امید
31 تیر ماه 1399
04:48
قسمت نهم - قیام منوچهر
قسمت نهم - قیام منوچهر
2,286
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
۸۷۷
قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر
قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر
4,210
قسمت پنجم - ظهور ضهاک
قسمت پنجم - ظهور ضهاک
۵۷۱
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
۸۵۲
قسمت  اول -  پادشاهی کیومرث
قسمت اول - پادشاهی کیومرث
1,732
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
۶۹۳
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
1,548
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
۶۶۹
قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش
قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش
۶۲۹
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
۴۹۹
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
۶۱۰
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
3,208
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
۵۸۲
قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب
قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب
۶۱۶
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
۶۱۸
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
1,348
قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید
قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید
۵۲۹
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
۷۰۲
قسمت سی و یکم - تهمینه
قسمت سی و یکم - تهمینه
1,205
قسمت سی ام فتح آسمان
قسمت سی ام فتح آسمان
۵۴۹
قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش
قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش
۷۸۰
قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس
قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس
2,374
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
۷۴۱
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
۶۱۳
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
۸۵۴
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
1,193
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
۷۳۵
پادشاهی کیکاووس
پادشاهی کیکاووس
3,473