روش تست زنی درس ریاضیات

۴۷۰

شبکه ۴
30 تیر ماه 1399
16:31
زیست شناسی
زیست شناسی
۲۵
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹ - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹ - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۱۷۰
شیمی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
شیمی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۲۶۴
زبان انگلیسی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۱۷۵
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
۲۸۳
فیزیک و ریاضی
فیزیک و ریاضی
۲۰۷
تدریس فیزیک و ریاضی
تدریس فیزیک و ریاضی
۲۲۸
تدریس ریاضی
تدریس ریاضی
۲۲۲
زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - bakhsh ۲
زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - bakhsh ۲
۳۳۲
زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۱
زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۱
۲۲۵
تدریس فیزیک و ریاضی
تدریس فیزیک و ریاضی
۲۷۰
شیمی آلی - ۱۹ مهر ۱۳۹۹
شیمی آلی - ۱۹ مهر ۱۳۹۹
۲۶۴
زبان خارجه - منفی کردن مصدر با to - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
زبان خارجه - منفی کردن مصدر با to - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
۳۲۷
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۵ مهر ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۵ مهر ۱۳۹۹
۳۳۲
تدریس درس زبان
تدریس درس زبان
۳۲۱
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹ - ۱۲ مهر ۱۳۹۹
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹ - ۱۲ مهر ۱۳۹۹
۵۰۶
شیمی - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
شیمی - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۱۶۰
شیمی - بررسی سوالات کنکور ۹۹ - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
شیمی - بررسی سوالات کنکور ۹۹ - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۳۲۰
زبان انگلیسی - عربی - ۹ مهر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - عربی - ۹ مهر ۱۳۹۹
۴۶۸
روش های سریع محاسبات عددی - ۸ مهر ۱۳۹۹
روش های سریع محاسبات عددی - ۸ مهر ۱۳۹۹
۴۶۴
زبان انگلیسی - ۸ مهر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - ۸ مهر ۱۳۹۹
۵۴۴
زبان خرجه - بررسی سوالات کنکور ۹۹ - ۷ مهر ۱۳۹۹
زبان خرجه - بررسی سوالات کنکور ۹۹ - ۷ مهر ۱۳۹۹
۵۳۲
عربی - حل سوالات آزمون سراسری ۹۹ - ۷ مهر ۱۳۹۹
عربی - حل سوالات آزمون سراسری ۹۹ - ۷ مهر ۱۳۹۹
۳۵۰
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۹۹ - ‌۶ مهر ۱۳۹۹
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۹۹ - ‌۶ مهر ۱۳۹۹
۴۰۴
شیمی
شیمی
۴۱۳
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۹۹۹ - مشترک تجربی و ریاضی
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۹۹۹ - مشترک تجربی و ریاضی
۴۸۷
عربی - ۳ مهر ۱۳۹۹
عربی - ۳ مهر ۱۳۹۹
۳۱۴
تدریس زبان
تدریس زبان
۴۵۸
برسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹
برسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹
۵۰۳
زبان انگلیسی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
۳۸۷