قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش

۶۳۰

شبکه امید
29 تیر ماه 1399
04:46
قسمت نهم - قیام منوچهر
قسمت نهم - قیام منوچهر
2,287
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
۸۷۸
قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر
قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر
4,211
قسمت پنجم - ظهور ضهاک
قسمت پنجم - ظهور ضهاک
۵۷۷
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
۸۵۴
قسمت  اول -  پادشاهی کیومرث
قسمت اول - پادشاهی کیومرث
1,734
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
۶۸۴
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
1,540
قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش
قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش
۷۸۳
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
۶۶۷
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
۴۹۸
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
۶۱۰
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
3,206
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
۵۸۱
قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب
قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب
۶۱۴
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
۶۱۹
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
1,343
قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید
قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید
۵۳۰
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
۷۰۱
قسمت سی و یکم - تهمینه
قسمت سی و یکم - تهمینه
1,199
قسمت سی ام فتح آسمان
قسمت سی ام فتح آسمان
۵۴۸
قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش
قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش
۷۷۸
قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس
قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس
2,368
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
۷۴۰
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
۶۱۲
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
۸۶۳
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
1,192
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
۷۳۳
پادشاهی کیکاووس
پادشاهی کیکاووس
3,471