رای سید در بشیرتایم!

۲۱,۹۵۴

شبکه ۳
۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹
۲۲:۳۱
ادای احترام عصر جدید به کادر درمان
ادای احترام عصر جدید به کادر درمان
۲۱,۵۸۹
رای جنجالی آریا و اعتراض داوران!
رای جنجالی آریا و اعتراض داوران!
۳۰,۱۲۲
صحنه عصر جدید را گِل گرفتند!
صحنه عصر جدید را گِل گرفتند!
۱۸,۰۰۵
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۷
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۷
۲,۵۱۵
دور دوم (قسمت ۶ - شب اول)
دور دوم (قسمت ۶ - شب اول)
۱۲,۲۷۲
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۶
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۶
۱۲,۲۲۷
اشک شوق باراد از راه یابی به نظرسنجی مردمی
اشک شوق باراد از راه یابی به نظرسنجی مردمی
۴۳,۱۴۴
پیش بینی باراد از انتخاب داوران
پیش بینی باراد از انتخاب داوران
۳۰,۱۷۶
هم نظر نبودن رویا نونهالی با رای امین حیایی
هم نظر نبودن رویا نونهالی با رای امین حیایی
۱۵,۸۹۳
رای عجیب امین حیایی به اجرای پسر یزدی
رای عجیب امین حیایی به اجرای پسر یزدی
۲۰,۰۸۹
پسر یزدی که عصر جدید را منفجر کرد
پسر یزدی که عصر جدید را منفجر کرد
۸۲,۵۵۷
شعبده بازی که همه را شوکه کرد
شعبده بازی که همه را شوکه کرد
۶۰,۱۹۲
دور دوم (قسمت ۵ - شب دوم)
دور دوم (قسمت ۵ - شب دوم)
۴۲,۳۱۹
اجرای پارسا سیمین مرام (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای پارسا سیمین مرام (قسمت ۵ - شب اول)
۶۰,۰۹۳
اجرای محمد بازوپیشه (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای محمد بازوپیشه (قسمت ۵ - شب اول)
۳۴,۰۶۲
کنجکاوی آریا درباره دکمه های میز علیخانی
کنجکاوی آریا درباره دکمه های میز علیخانی
۲۰,۶۹۳
اجرای گروه ضربان (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای گروه ضربان (قسمت ۵ - شب اول)
۳۲,۷۵۶
ماجرای دکمه های میز علیخانی
ماجرای دکمه های میز علیخانی
۱۶,۷۰۳
ماسک های جدید داوران عصرجدید
ماسک های جدید داوران عصرجدید
۱۹,۵۸۸
توضیحات علیخانی درباره سلامت عوامل عصر جدید
توضیحات علیخانی درباره سلامت عوامل عصر جدید
۸,۵۴۲
علت حاضر شدن امین حیایی با ظاهری جدید
علت حاضر شدن امین حیایی با ظاهری جدید
۲۰,۷۳۴
دور دوم - قسمت ۵ (شب اول)
دور دوم - قسمت ۵ (شب اول)
۴۰,۹۷۶
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۵
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۵
۲۷,۷۳۱
اجرای علی فریادی (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای علی فریادی (دور دوم - قسمت ۴)
۲۱۷,۲۵۶
اجرای محمد داوری (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای محمد داوری (دور دوم - قسمت ۴)
۷۳,۲۶۲
دور دوم - قسمت ۴ (شب دوم)
دور دوم - قسمت ۴ (شب دوم)
۶۶,۳۴۸
اجرای مجید معظمی (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای مجید معظمی (دور دوم - قسمت ۴)
۲۱۴,۶۲۳
اجرای گروه ریسمونا (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای گروه ریسمونا (دور دوم - قسمت ۴)
۴۲,۳۳۷
هنرهای رزمی با امین حیایی
هنرهای رزمی با امین حیایی
۴۵,۲۴۱
اجرای گروه تکاوران البرز (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای گروه تکاوران البرز (دور دوم - قسمت ۴)
۵۱,۷۵۱