قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب

۶۰۶

شبکه امید
18 تیر ماه 1399
05:46
قسمت نهم - قیام منوچهر
قسمت نهم - قیام منوچهر
2,267
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
۸۶۷
قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر
قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر
4,195
قسمت پنجم - ظهور ضهاک
قسمت پنجم - ظهور ضهاک
۵۶۵
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
۸۴۰
قسمت  اول -  پادشاهی کیومرث
قسمت اول - پادشاهی کیومرث
1,721
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
۶۷۵
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
1,534
قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش
قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش
۷۷۵
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
۶۶۳
قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش
قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش
۶۲۴
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
۴۹۳
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
۶۰۶
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
3,195
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
۵۷۶
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
۶۱۶
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
1,337
قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید
قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید
۵۲۷
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
۶۹۵
قسمت سی و یکم - تهمینه
قسمت سی و یکم - تهمینه
1,198
قسمت سی ام فتح آسمان
قسمت سی ام فتح آسمان
۵۴۵
قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش
قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش
۷۷۷
قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس
قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس
2,367
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
۷۳۷
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
۶۰۷
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
۸۴۷
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
1,180
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
۷۳۰
پادشاهی کیکاووس
پادشاهی کیکاووس
3,464