تحلیل فیزیک آزمون سراسری ۹۹ / ۳ شهریور
تحلیل فیزیک آزمون سراسری ۹۹ / ۳ شهریور
1,393
تحلیل ریاضی آزمون سراسری ۹۹ / ۳ شهریور
تحلیل ریاضی آزمون سراسری ۹۹ / ۳ شهریور
1,262
تحلیل آزمون سراسری ۹۹ رشته علوم انسانی / ۳ شهریور
تحلیل آزمون سراسری ۹۹ رشته علوم انسانی / ۳ شهریور
۹۴۰
تحلیل حسابان یک - آزمون سراسری ۹۹ / ۳ شهریور
تحلیل حسابان یک - آزمون سراسری ۹۹ / ۳ شهریور
۵۱۵
کنکور و مسائل روحی و روانی / ۳ شهریور
کنکور و مسائل روحی و روانی / ۳ شهریور
۴۹۴
تحلیل سوالات زیست شناسی  / ۳۱ مرداد
تحلیل سوالات زیست شناسی / ۳۱ مرداد
1,603
تحلیل سوالات ریاضی / ۳۱ مرداد
تحلیل سوالات ریاضی / ۳۱ مرداد
1,264
ریاضی / ۲۸ مرداد
ریاضی / ۲۸ مرداد
1,071
مشاوره تحصیلی رشته هنر / ۲۸ مرداد
مشاوره تحصیلی رشته هنر / ۲۸ مرداد
۳۵۸
مشاوره تحصیلی کنکور هنر / ۲۸ مرداد
مشاوره تحصیلی کنکور هنر / ۲۸ مرداد
۷۳۷
زبان انگلیسی / ۲۸ مرداد
زبان انگلیسی / ۲۸ مرداد
۷۵۴
مشاوره تحصیلی / ۲۸ مرداد
مشاوره تحصیلی / ۲۸ مرداد
۵۰۱
منطق و فلسفه / ۲۵ مرداد
منطق و فلسفه / ۲۵ مرداد
۷۹۳
ریاضی / ۲۵ مرداد
ریاضی / ۲۵ مرداد
۸۹۱
فیزیک / ۲۵ مرداد
فیزیک / ۲۵ مرداد
۶۰۹
زیست شناسی- فصل یک و دو - ۲۳ مرداد
زیست شناسی- فصل یک و دو - ۲۳ مرداد
۷۸۸
فیزینک / ۲۲ مرداد
فیزینک / ۲۲ مرداد
۸۱۱
عربی / ۲۲ مرداد
عربی / ۲۲ مرداد
۷۳۱
ادامه مبحث مقاطع مخروطی /۲۲ مرداد
ادامه مبحث مقاطع مخروطی /۲۲ مرداد
۳۶۶
دایره / ۱۹ مرداد
دایره / ۱۹ مرداد
۶۶۶
مبحث چشم /۱۹ مرداد
مبحث چشم /۱۹ مرداد
1,019
زبان انگلیسی / ۱۹ مرداد
زبان انگلیسی / ۱۹ مرداد
۸۰۵
ریاضی و حسابان - مرور سولات کنکور / ۱۷ مرداد
ریاضی و حسابان - مرور سولات کنکور / ۱۷ مرداد
۸۸۷
ادبیات فارسی/ ۱۶ مرداد
ادبیات فارسی/ ۱۶ مرداد
1,524
ادامه مبحث مشوق / ۱۶ مرداد
ادامه مبحث مشوق / ۱۶ مرداد
۵۵۵
زیست شناسی / ۱۶ مرداد
زیست شناسی / ۱۶ مرداد
۶۸۳
شیمی / ۱۳ مرداد
شیمی / ۱۳ مرداد
۶۴۳
صورت سوالات کنکور/ ۱۳ مرداد
صورت سوالات کنکور/ ۱۳ مرداد
۶۰۸
احتمال / ۱۳ مرداد
احتمال / ۱۳ مرداد
۵۱۵
هندسه / ۱۲ مرداد
هندسه / ۱۲ مرداد
۲۵۶