قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید

۵۰۵

شبکه امید
13 تیر ماه 1399
05:46
قسمت نهم - قیام منوچهر
قسمت نهم - قیام منوچهر
2,147
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
۷۲۳
قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر
قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر
4,089
قسمت پنجم - ظهور ضهاک
قسمت پنجم - ظهور ضهاک
۵۰۰
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
۷۵۲
قسمت  اول -  پادشاهی کیومرث
قسمت اول - پادشاهی کیومرث
1,634
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
۶۴۴
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
1,497
قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش
قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش
۷۴۵
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
۶۳۳
قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش
قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش
۵۹۵
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
۴۶۶
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
۵۷۱
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
3,111
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
۵۵۶
قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب
قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب
۵۶۹
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
۵۹۸
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
1,304
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
۶۷۱
قسمت سی و یکم - تهمینه
قسمت سی و یکم - تهمینه
1,157
قسمت سی ام فتح آسمان
قسمت سی ام فتح آسمان
۵۲۱
قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش
قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش
۷۴۶
قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس
قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس
2,328
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
۶۹۶
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
۵۷۴
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
۷۵۸
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
1,097
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
۶۹۰
پادشاهی کیکاووس
پادشاهی کیکاووس
3,326