گل اول پرسپولیس به شاهین (مهدی ترابی)
گل اول پرسپولیس به شاهین (مهدی ترابی)
۱۷,۷۴۰
گل سایپا به استقلال(باقری)
گل سایپا به استقلال(باقری)
۲۴,۰۸۷
گل اول پیکان به پرسپولیس (شهریار مغانلو - پنالتی)
گل اول پیکان به پرسپولیس (شهریار مغانلو - پنالتی)
۲۰,۰۴۹
گل سوم پرسپولیس به پیکان (مهدی عبدی)
گل سوم پرسپولیس به پیکان (مهدی عبدی)
۱۹,۲۵۱
گل دوم پرسپولیس به پیکان (مهدی عبدی)
گل دوم پرسپولیس به پیکان (مهدی عبدی)
۱۶,۱۶۸
گل اول پرسپولیس به پیکان (علی علیپور)
گل اول پرسپولیس به پیکان (علی علیپور)
۲۶,۴۰۵
گل سوم پرسپولیس به شهرخودرو (مهدی ترابی - پنالتی)
گل سوم پرسپولیس به شهرخودرو (مهدی ترابی - پنالتی)
۳۳,۶۸۲
گل شهرخودرو به پرسپولیس (فرشاد فرجی)
گل شهرخودرو به پرسپولیس (فرشاد فرجی)
۱۶,۸۱۹
گل دوم پرسپولیس به شهرخودرو (بشار رسن)
گل دوم پرسپولیس به شهرخودرو (بشار رسن)
۴۲,۳۱۹
گل اول پرسپولیس به شهرخودرو (وحید امیری)
گل اول پرسپولیس به شهرخودرو (وحید امیری)
۲۹,۵۳۳
گل گل گهر سیرجان به استقلال (علیرضا ابراهیمی)
گل گل گهر سیرجان به استقلال (علیرضا ابراهیمی)
۴۳,۰۲۱
گل دوم استقلال به ذوب آهن (وریا غفوری - پنالتی)
گل دوم استقلال به ذوب آهن (وریا غفوری - پنالتی)
۳۹,۶۸۴
گل ذوب آهن به استقلال (دارکو بیدوف)
گل ذوب آهن به استقلال (دارکو بیدوف)
۲۴,۴۴۰
گل اول استقلال به ذوب آهن (محمد دانشگر)
گل اول استقلال به ذوب آهن (محمد دانشگر)
۲۲,۵۰۰
گل دوم پرسپولیس به استقلال (بشار رسن)
گل دوم پرسپولیس به استقلال (بشار رسن)
۱۱۳,۴۴۷
گل دوم استقلال به پرسپولیس (دبل ارسلان مطهری)
گل دوم استقلال به پرسپولیس (دبل ارسلان مطهری)
۷۳,۷۸۱
گل اول پرسپولیس به استقلال (علی علیپور)
گل اول پرسپولیس به استقلال (علی علیپور)
۵۲,۸۴۵
گل اول استقلال به پرسپولیس (ارسلان مطهری)
گل اول استقلال به پرسپولیس (ارسلان مطهری)
۴۰,۶۰۱
گل پرسپولیس به نساجی ( وحید امیری )
گل پرسپولیس به نساجی ( وحید امیری )
۶۱,۲۸۷
گل دوم پرسپولیس به شهرداری ماهشهر (دبل علی علیپور)
گل دوم پرسپولیس به شهرداری ماهشهر (دبل علی علیپور)
۶۷,۱۳۵
گل اول پرسپولیس به شهرداری ماهشهر (علی علیپور)
گل اول پرسپولیس به شهرداری ماهشهر (علی علیپور)
۵۱,۵۱۷
گل دوم ماشین سازی به استقلال (احمدرضا زنده روح)
گل دوم ماشین سازی به استقلال (احمدرضا زنده روح)
۵۶,۳۴۸
گل اول ماشین سازی به استقلال (محمد قادری)
گل اول ماشین سازی به استقلال (محمد قادری)
۴۱,۷۹۴
گل استقلال به ماشین سازی (شیخ دیاباته)
گل استقلال به ماشین سازی (شیخ دیاباته)
۴۲,۸۸۳
گل پرسپولیس به پارس جنوبی جم (مهدی ترابی)
گل پرسپولیس به پارس جنوبی جم (مهدی ترابی)
۷۹,۱۲۳
گل شاهین شهرداری به استقلال (حسین مالکی)
گل شاهین شهرداری به استقلال (حسین مالکی)
۳۸,۶۷۴
گل چهارم استقلال به شاهین شهرداری (شیخ دیاباته)
گل چهارم استقلال به شاهین شهرداری (شیخ دیاباته)
۵۱,۱۹۷
گل سوم استقلال به شاهین شهرداری (محمد دانشگر)
گل سوم استقلال به شاهین شهرداری (محمد دانشگر)
۳۵,۲۶۱
گل دوم استقلال به شاهین شهرداری (مهدی قائدی)
گل دوم استقلال به شاهین شهرداری (مهدی قائدی)
۳۶,۵۳۳