قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش

۷۷۸

شبکه امید
9 تیر ماه 1399
05:44
قسمت نهم - قیام منوچهر
قسمت نهم - قیام منوچهر
2,261
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
۸۶۲
قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر
قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر
4,189
قسمت پنجم - ظهور ضهاک
قسمت پنجم - ظهور ضهاک
۵۶۳
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
۸۴۰
قسمت  اول -  پادشاهی کیومرث
قسمت اول - پادشاهی کیومرث
1,719
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
۶۷۲
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
1,532
قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش
قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش
۷۷۲
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
۶۶۱
قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش
قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش
۶۲۳
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
۴۹۰
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
۶۰۶
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
3,194
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
۵۷۴
قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب
قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب
۶۰۴
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
۶۱۵
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
1,337
قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید
قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید
۵۲۵
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
۶۹۴
قسمت سی و یکم - تهمینه
قسمت سی و یکم - تهمینه
1,197
قسمت سی ام فتح آسمان
قسمت سی ام فتح آسمان
۵۴۴
قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس
قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس
2,366
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
۷۳۶
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
۶۰۶
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
۸۴۵
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
1,177
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
۷۲۹
پادشاهی کیکاووس
پادشاهی کیکاووس
3,461