تلاش تماشاگر برای در آوردن ادای داوران

۳۶,۱۹۲

شبکه ۳
۷ تیر ماه ۱۳۹۹
۲۲:۴۳
ادای احترام عصر جدید به کادر درمان
ادای احترام عصر جدید به کادر درمان
۸,۷۱۹
رای جنجالی آریا و اعتراض داوران!
رای جنجالی آریا و اعتراض داوران!
۱۴,۰۰۲
صحنه عصر جدید را گِل گرفتند!
صحنه عصر جدید را گِل گرفتند!
۱۰,۲۲۴
دور دوم (قسمت ۶ - شب اول)
دور دوم (قسمت ۶ - شب اول)
۶,۱۳۳
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۶
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۶
۱۰,۳۸۹
اشک شوق باراد از راه یابی به نظرسنجی مردمی
اشک شوق باراد از راه یابی به نظرسنجی مردمی
۴۱,۸۹۳
پیش بینی باراد از انتخاب داوران
پیش بینی باراد از انتخاب داوران
۲۹,۴۴۸
هم نظر نبودن رویا نونهالی با رای امین حیایی
هم نظر نبودن رویا نونهالی با رای امین حیایی
۱۵,۵۲۰
رای عجیب امین حیایی به اجرای پسر یزدی
رای عجیب امین حیایی به اجرای پسر یزدی
۱۹,۶۰۰
پسر یزدی که عصر جدید را منفجر کرد
پسر یزدی که عصر جدید را منفجر کرد
۸۰,۹۲۰
شعبده بازی که همه را شوکه کرد
شعبده بازی که همه را شوکه کرد
۵۹,۳۰۳
دور دوم (قسمت ۵ - شب دوم)
دور دوم (قسمت ۵ - شب دوم)
۴۱,۵۸۴
اجرای پارسا سیمین مرام (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای پارسا سیمین مرام (قسمت ۵ - شب اول)
۵۹,۵۰۸
اجرای محمد بازوپیشه (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای محمد بازوپیشه (قسمت ۵ - شب اول)
۳۳,۸۹۶
کنجکاوی آریا درباره دکمه های میز علیخانی
کنجکاوی آریا درباره دکمه های میز علیخانی
۲۰,۵۶۸
اجرای گروه ضربان (قسمت ۵ - شب اول)
اجرای گروه ضربان (قسمت ۵ - شب اول)
۳۲,۵۰۵
ماجرای دکمه های میز علیخانی
ماجرای دکمه های میز علیخانی
۱۶,۵۸۸
ماسک های جدید داوران عصرجدید
ماسک های جدید داوران عصرجدید
۱۹,۴۴۱
توضیحات علیخانی درباره سلامت عوامل عصر جدید
توضیحات علیخانی درباره سلامت عوامل عصر جدید
۸,۴۴۳
علت حاضر شدن امین حیایی با ظاهری جدید
علت حاضر شدن امین حیایی با ظاهری جدید
۲۰,۶۰۴
دور دوم - قسمت ۵ (شب اول)
دور دوم - قسمت ۵ (شب اول)
۴۰,۶۳۳
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۵
هشتگ عصر جدید - دور دوم - قسمت ۵
۲۷,۵۶۱
اجرای علی فریادی (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای علی فریادی (دور دوم - قسمت ۴)
۲۱۶,۷۴۷
اجرای محمد داوری (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای محمد داوری (دور دوم - قسمت ۴)
۷۳,۱۴۸
دور دوم - قسمت ۴ (شب دوم)
دور دوم - قسمت ۴ (شب دوم)
۶۶,۲۹۲
اجرای مجید معظمی (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای مجید معظمی (دور دوم - قسمت ۴)
۲۱۳,۸۹۵
اجرای گروه ریسمونا (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای گروه ریسمونا (دور دوم - قسمت ۴)
۴۲,۲۹۷
هنرهای رزمی با امین حیایی
هنرهای رزمی با امین حیایی
۴۵,۱۷۱
اجرای گروه تکاوران البرز (دور دوم - قسمت ۴)
اجرای گروه تکاوران البرز (دور دوم - قسمت ۴)
۵۱,۶۵۴
دور دوم - قسمت ۴ (شب اول)
دور دوم - قسمت ۴ (شب اول)
۵۷,۸۷۵