گل دوم فولاد به استقلال (مجتبی نجاریان)

14,310

فولاد - تراکتور
فولاد - تراکتور
۷۸۷
پارس جنوبی جم - فولاد خوزستان
پارس جنوبی جم - فولاد خوزستان
۶۰۳
فولاد - نفت مسجد سلیمان
فولاد - نفت مسجد سلیمان
۵۱۶
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
۵۸۵
نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان
نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان
۳۷۵
نفت مسجدسلیمان - ماشین سازی
نفت مسجدسلیمان - ماشین سازی
3,297
شاهین شهرداری بوشهر - نفت مسجد سلیمان(۸ تیر ۱۳۹۹(
شاهین شهرداری بوشهر - نفت مسجد سلیمان(۸ تیر ۱۳۹۹(
۸۲۹
اعتراض و اخراج فرهاد مجیدی بعد از اخراج علی کریمی
اعتراض و اخراج فرهاد مجیدی بعد از اخراج علی کریمی
27,370
گل اول فولاد به استقلال (موسی کولیبالی)
گل اول فولاد به استقلال (موسی کولیبالی)
15,336
گل اول استقلال به فولاد (روزبه چشمی)
گل اول استقلال به فولاد (روزبه چشمی)
16,198
فولاد - استقلال
فولاد - استقلال
6,691
فولاد خوزستان - شاهین شهرداری
فولاد خوزستان - شاهین شهرداری
6,399
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
1,591
نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان
نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان
۷۰۰
صنعت نفت آبادان - فولاد
صنعت نفت آبادان - فولاد
۹۰۳
پارس جنوبی جم - نفت مسجد سلیمان
پارس جنوبی جم - نفت مسجد سلیمان
1,099
فولاد - پارس جنوبی جم
فولاد - پارس جنوبی جم
۷۵۰
گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان
گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان
۹۲۵
فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان
فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان
1,290
نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران
نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران
4,383
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
1,387
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
۹۷۶
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری بوشهر
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری بوشهر
1,294
شهرداری بوشهر - فولاد خوزستان
شهرداری بوشهر - فولاد خوزستان
۹۸۰
فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
3,827
نفت مسجد سلیمان-تراکتور سازی
نفت مسجد سلیمان-تراکتور سازی
2,361