فولاد - تراکتور
فولاد - تراکتور
۸۰۱
پارس جنوبی جم - فولاد خوزستان
پارس جنوبی جم - فولاد خوزستان
۶۱۸
فولاد - نفت مسجد سلیمان
فولاد - نفت مسجد سلیمان
۵۲۸
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
۵۹۸
نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان
نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان
۳۸۷
نفت مسجدسلیمان - ماشین سازی
نفت مسجدسلیمان - ماشین سازی
3,308
شاهین شهرداری بوشهر - نفت مسجد سلیمان(۸ تیر ۱۳۹۹(
شاهین شهرداری بوشهر - نفت مسجد سلیمان(۸ تیر ۱۳۹۹(
۸۴۱
گل دوم فولاد به استقلال (مجتبی نجاریان)
گل دوم فولاد به استقلال (مجتبی نجاریان)
14,323
اعتراض و اخراج فرهاد مجیدی بعد از اخراج علی کریمی
اعتراض و اخراج فرهاد مجیدی بعد از اخراج علی کریمی
27,382
گل اول فولاد به استقلال (موسی کولیبالی)
گل اول فولاد به استقلال (موسی کولیبالی)
15,349
گل اول استقلال به فولاد (روزبه چشمی)
گل اول استقلال به فولاد (روزبه چشمی)
16,210
فولاد خوزستان - شاهین شهرداری
فولاد خوزستان - شاهین شهرداری
6,409
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
1,601
نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان
نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان
۷۱۰
صنعت نفت آبادان - فولاد
صنعت نفت آبادان - فولاد
۹۷۸
پارس جنوبی جم - نفت مسجد سلیمان
پارس جنوبی جم - نفت مسجد سلیمان
1,130
فولاد - پارس جنوبی جم
فولاد - پارس جنوبی جم
۷۸۹
گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان
گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان
۹۴۸
فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان
فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان
1,318
نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران
نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران
4,406
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
1,407
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
۹۹۲
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری بوشهر
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری بوشهر
1,325
شهرداری بوشهر - فولاد خوزستان
شهرداری بوشهر - فولاد خوزستان
1,000
فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
3,854
نفت مسجد سلیمان-تراکتور سازی
نفت مسجد سلیمان-تراکتور سازی
2,390