۱۶ خرداد ۱۳۹۹

۸۳

شبکه فارس
۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۹
۲۰:۲۱
حجت الاسلام طاهری - ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
حجت الاسلام طاهری - ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
۹۸
حجت الاسلام میرباقری - ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
حجت الاسلام میرباقری - ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
۷۷
حجت الاسلام میرباقری - ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
حجت الاسلام میرباقری - ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
۱۱۰
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
۹۷
آیت الله دژکام - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
آیت الله دژکام - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
۹۸
آیت الله دژکام - ۹ خرداد ۱۳۹۹
آیت الله دژکام - ۹ خرداد ۱۳۹۹
۱۰۹
۲ خرداد ۱۳۹۹
۲ خرداد ۱۳۹۹
۲۰۷
آیت الله دژکام - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
آیت الله دژکام - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۴۷۹
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۷۳۷
آیت الله دژکام - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
آیت الله دژکام - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۷۲
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۶۷
حجت الاسلام میرباقری - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
حجت الاسلام میرباقری - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۵۴
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۵۱
آیت الله دژکام - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
آیت الله دژکام - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
۹۲
حجت الاسلام میرباقری - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
حجت الاسلام میرباقری - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۰۳
حجت الاسلام طاهری - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
حجت الاسلام طاهری - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۹۴
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۵۵
آیت الله دژکام - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
آیت الله دژکام - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۴۷
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۰۷
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۲۶
حجت الاسلام طاهری - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
حجت الاسلام طاهری - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۴۱
حجت الاسلام حدائق - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
حجت الاسلام حدائق - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۴۲
حجت الاسلام طاهری - ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
حجت الاسلام طاهری - ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۴۹
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۷۹
آیت الله سید علی اصغر دستغیب - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
آیت الله سید علی اصغر دستغیب - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۳۳
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۶۱
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۶۷
آیت الله سید علی اصغر دستغیب - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
آیت الله سید علی اصغر دستغیب - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۳۶
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۳۲