تکنیک های کاربردی مدیریت اضطراب

1,041

شبکه فارس
15 خرداد ماه 1399
11:48
مشاوره برنامه ریزی و اضطراب امتحان
مشاوره برنامه ریزی و اضطراب امتحان
1,247
جامعه شناسی - پایه دوازدهم
جامعه شناسی - پایه دوازدهم
1,032
جغرافیا - پایه دوازدهم
جغرافیا - پایه دوازدهم
۸۱۶
زیست ۳ - پایه دوازدهم
زیست ۳ - پایه دوازدهم
۴۷۹
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
۸۱۰
عربی پایه دوازدهم
عربی پایه دوازدهم
۴۷۵
فیزیک سه-پایه دوازدهم
فیزیک سه-پایه دوازدهم
۴۷۱
ویژه آزمون کتبی زیست شناسی - پایه دوازدهم - خرداد ۹۹
ویژه آزمون کتبی زیست شناسی - پایه دوازدهم - خرداد ۹۹
۴۵۶
ویژه آزمون کتبی فیزیک سه - رشته های تجربی و ریاضی - پایه دوازدهم
ویژه آزمون کتبی فیزیک سه - رشته های تجربی و ریاضی - پایه دوازدهم
۵۰۸
حسابان پایه دوازدهم
حسابان پایه دوازدهم
۳۷۲
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
۹۰۴
زیست سه - پایه دوازدهم
زیست سه - پایه دوازدهم
۵۳۵
جامعه شناسی -پایه دوازدهم
جامعه شناسی -پایه دوازدهم
۶۴۶
تاریخ - پایه دوازدهم - ویژه آزمون نهایی خرداد ۱۳۹۹
تاریخ - پایه دوازدهم - ویژه آزمون نهایی خرداد ۱۳۹۹
۴۷۹
ریاضی سه - پایه دوازدهم - رشته تجربی / ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
ریاضی سه - پایه دوازدهم - رشته تجربی / ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۵۱۸
عربی انسانی پایه دوازدهم
عربی انسانی پایه دوازدهم
۵۶۸
ریاضی گسسته پایه دوازدهم
ریاضی گسسته پایه دوازدهم
۳۳۰
هندسه سه-پایه دوازدهم
هندسه سه-پایه دوازدهم
۳۶۳
عربی پایه دوازدهم
عربی پایه دوازدهم
۵۳۵
آموزش شیمی - پایه دوازدهم - ویژه آزمون کتبی نهایی خرداد ۱۳۹۹
آموزش شیمی - پایه دوازدهم - ویژه آزمون کتبی نهایی خرداد ۱۳۹۹
1,073
نمونه سوالات ریاضی و آمار - پایه دوازدهم
نمونه سوالات ریاضی و آمار - پایه دوازدهم
۷۲۵
حسابان ۲ پایه دوازدهم
حسابان ۲ پایه دوازدهم
۴۲۶
ادبیات فارسی پایه دوازدهم
ادبیات فارسی پایه دوازدهم
۸۲۴
دین و زندگی یک-پایه دوازدهم
دین و زندگی یک-پایه دوازدهم
1,303
ریاضی سه -پایه دوازدهم-رشته علوم تجربی
ریاضی سه -پایه دوازدهم-رشته علوم تجربی
۸۴۹
آموزش درس علوم و فنون ادبی ۳ - پایه دوازدهم
آموزش درس علوم و فنون ادبی ۳ - پایه دوازدهم
۵۳۸
آموزش درس فلسفه پایه دوازدهم
آموزش درس فلسفه پایه دوازدهم
۸۴۲
آموزش شیمی پایه دوازدهم
آموزش شیمی پایه دوازدهم
1,064
آموزش دین و زندگی پایه دوازدهم
آموزش دین و زندگی پایه دوازدهم
3,318