مشاوره برنامه ریزی و اضطراب امتحان

1,067

شبکه فارس
15 خرداد ماه 1399
08:21
تکنیک های کاربردی مدیریت اضطراب
تکنیک های کاربردی مدیریت اضطراب
۸۸۷
جامعه شناسی - پایه دوازدهم
جامعه شناسی - پایه دوازدهم
۹۴۱
جغرافیا - پایه دوازدهم
جغرافیا - پایه دوازدهم
۷۱۳
زیست ۳ - پایه دوازدهم
زیست ۳ - پایه دوازدهم
۳۵۳
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
۵۵۴
عربی پایه دوازدهم
عربی پایه دوازدهم
۳۸۱
فیزیک سه-پایه دوازدهم
فیزیک سه-پایه دوازدهم
۳۴۰
ویژه آزمون کتبی زیست شناسی - پایه دوازدهم - خرداد ۹۹
ویژه آزمون کتبی زیست شناسی - پایه دوازدهم - خرداد ۹۹
۳۳۱
ویژه آزمون کتبی فیزیک سه - رشته های تجربی و ریاضی - پایه دوازدهم
ویژه آزمون کتبی فیزیک سه - رشته های تجربی و ریاضی - پایه دوازدهم
۴۱۴
حسابان پایه دوازدهم
حسابان پایه دوازدهم
۲۸۹
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
۶۱۲
زیست سه - پایه دوازدهم
زیست سه - پایه دوازدهم
۳۶۵
جامعه شناسی -پایه دوازدهم
جامعه شناسی -پایه دوازدهم
۳۸۶
تاریخ - پایه دوازدهم - ویژه آزمون نهایی خرداد ۱۳۹۹
تاریخ - پایه دوازدهم - ویژه آزمون نهایی خرداد ۱۳۹۹
۴۰۳
ریاضی سه - پایه دوازدهم - رشته تجربی / ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
ریاضی سه - پایه دوازدهم - رشته تجربی / ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۴۰۵
عربی انسانی پایه دوازدهم
عربی انسانی پایه دوازدهم
۴۱۹
ریاضی گسسته پایه دوازدهم
ریاضی گسسته پایه دوازدهم
۲۵۱
هندسه سه-پایه دوازدهم
هندسه سه-پایه دوازدهم
۳۰۶
عربی پایه دوازدهم
عربی پایه دوازدهم
۳۹۵
آموزش شیمی - پایه دوازدهم - ویژه آزمون کتبی نهایی خرداد ۱۳۹۹
آموزش شیمی - پایه دوازدهم - ویژه آزمون کتبی نهایی خرداد ۱۳۹۹
۹۱۳
نمونه سوالات ریاضی و آمار - پایه دوازدهم
نمونه سوالات ریاضی و آمار - پایه دوازدهم
۶۴۳
حسابان ۲ پایه دوازدهم
حسابان ۲ پایه دوازدهم
۳۱۳
ادبیات فارسی پایه دوازدهم
ادبیات فارسی پایه دوازدهم
۶۸۸
دین و زندگی یک-پایه دوازدهم
دین و زندگی یک-پایه دوازدهم
1,125
ریاضی سه -پایه دوازدهم-رشته علوم تجربی
ریاضی سه -پایه دوازدهم-رشته علوم تجربی
۶۸۱
آموزش درس علوم و فنون ادبی ۳ - پایه دوازدهم
آموزش درس علوم و فنون ادبی ۳ - پایه دوازدهم
۴۳۹
آموزش درس فلسفه پایه دوازدهم
آموزش درس فلسفه پایه دوازدهم
۵۴۹
آموزش شیمی پایه دوازدهم
آموزش شیمی پایه دوازدهم
۶۵۹
آموزش دین و زندگی پایه دوازدهم
آموزش دین و زندگی پایه دوازدهم
2,486