مشاوره برنامه ریزی و اضطراب امتحان


شبکه فارس
15 خرداد ماه 1399
08:21
تکنیک های کاربردی مدیریت اضطراب
تکنیک های کاربردی مدیریت اضطراب
1,472
جامعه شناسی - پایه دوازدهم
جامعه شناسی - پایه دوازدهم
1,271
جغرافیا - پایه دوازدهم
جغرافیا - پایه دوازدهم
979
زیست ۳ - پایه دوازدهم
زیست ۳ - پایه دوازدهم
702
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
1,059
عربی پایه دوازدهم
عربی پایه دوازدهم
557
فیزیک سه-پایه دوازدهم
فیزیک سه-پایه دوازدهم
678
ویژه آزمون کتبی زیست شناسی - پایه دوازدهم - خرداد ۹۹
ویژه آزمون کتبی زیست شناسی - پایه دوازدهم - خرداد ۹۹
623
ویژه آزمون کتبی فیزیک سه - رشته های تجربی و ریاضی - پایه دوازدهم
ویژه آزمون کتبی فیزیک سه - رشته های تجربی و ریاضی - پایه دوازدهم
631
حسابان پایه دوازدهم
حسابان پایه دوازدهم
518
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
1,327
زیست سه - پایه دوازدهم
زیست سه - پایه دوازدهم
764
جامعه شناسی -پایه دوازدهم
جامعه شناسی -پایه دوازدهم
799
تاریخ - پایه دوازدهم - ویژه آزمون نهایی خرداد ۱۳۹۹
تاریخ - پایه دوازدهم - ویژه آزمون نهایی خرداد ۱۳۹۹
609
ریاضی سه - پایه دوازدهم - رشته تجربی / ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
ریاضی سه - پایه دوازدهم - رشته تجربی / ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
697
عربی انسانی پایه دوازدهم
عربی انسانی پایه دوازدهم
739
ریاضی گسسته پایه دوازدهم
ریاضی گسسته پایه دوازدهم
476
هندسه سه-پایه دوازدهم
هندسه سه-پایه دوازدهم
543
عربی پایه دوازدهم
عربی پایه دوازدهم
703
آموزش شیمی - پایه دوازدهم - ویژه آزمون کتبی نهایی خرداد ۱۳۹۹
آموزش شیمی - پایه دوازدهم - ویژه آزمون کتبی نهایی خرداد ۱۳۹۹
1,358
نمونه سوالات ریاضی و آمار - پایه دوازدهم
نمونه سوالات ریاضی و آمار - پایه دوازدهم
874
حسابان ۲ پایه دوازدهم
حسابان ۲ پایه دوازدهم
663
ادبیات فارسی پایه دوازدهم
ادبیات فارسی پایه دوازدهم
996
دین و زندگی یک-پایه دوازدهم
دین و زندگی یک-پایه دوازدهم
1,534
ریاضی سه -پایه دوازدهم-رشته علوم تجربی
ریاضی سه -پایه دوازدهم-رشته علوم تجربی
1,104
آموزش درس علوم و فنون ادبی ۳ - پایه دوازدهم
آموزش درس علوم و فنون ادبی ۳ - پایه دوازدهم
769
آموزش درس فلسفه پایه دوازدهم
آموزش درس فلسفه پایه دوازدهم
1,080
آموزش شیمی پایه دوازدهم
آموزش شیمی پایه دوازدهم
1,731
آموزش دین و زندگی پایه دوازدهم
آموزش دین و زندگی پایه دوازدهم
4,455