داوری
داوری
5,603
تاوان خوبی
تاوان خوبی
4,342
پاپوش
پاپوش
4,028
توبه
توبه
4,510
قسمت ۱
قسمت ۱
7,144
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
6,917
بعضی رویاها
بعضی رویاها
5,727
همپای یک پیاده
همپای یک پیاده
4,546
شوخی
شوخی
6,674
توبه
توبه
3,746
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,555
داستانی دیگر
داستانی دیگر
2,186
برج جهان
برج جهان
2,379
خوابگرد
خوابگرد
2,851
شورش
شورش
2,272
هیئت دار
هیئت دار
2,541
تدبیر
تدبیر
1,937
تهمت
تهمت
21,428
بی قراری
بی قراری
3,599
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
2,741
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
2,963
درنگ
درنگ
2,115
دروغ
دروغ
2,800
مسافر کربلا
مسافر کربلا
2,402
برای زندگی معمول
برای زندگی معمول
2,162
غزلی که شیطان به نام من سرود
غزلی که شیطان به نام من سرود
10,097
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,247
همنوعت را دوست دارم
همنوعت را دوست دارم
3,294
بهترین راه
بهترین راه
4,492
تغییر
تغییر
3,934
جبران
جبران
7,881
5,973
دوراهی
دوراهی
7,617
تدبیر
تدبیر
2,764
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,998
راز
راز
4,559
آغاز تلخ
آغاز تلخ
6,911
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,058
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
3,890
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۶/۹/۵
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۶/۹/۵
6,079
آسان ترين راه
آسان ترين راه
3,428
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
6,378
هشدار
هشدار
4,076
همپای یک پیاده
همپای یک پیاده
5,513
دست شیطان
دست شیطان
8,104
پژواک
پژواک
5,970
مکافات
مکافات
7,599
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
4,650
گره بر باد
گره بر باد
4,565
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
5,266
کپی برابر اصل
کپی برابر اصل
8,884
زنگها
زنگها
2,460
بار کچ
بار کچ
4,034
تنها برای یک شب
تنها برای یک شب
11,812
آخرین پل
آخرین پل
3,019
آخرین پل
آخرین پل
2,489
آفتاب امید
آفتاب امید
1,935
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,546
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,677
نبش قلب
نبش قلب
3,137
سقوط
سقوط
4,398