احسان محمدزاده-موسی شریفی-۱۳ خرداد ۱۳۹۹

۷۳۶

شبکه ۱
13 خرداد ماه 1399
16:13
صالح ادیب زاده - محمود قاسمی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
صالح ادیب زاده - محمود قاسمی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۴
تولید ظروف پذیرایی
تولید ظروف پذیرایی
۷۰
شروع کار تولید ظروف پذیرایی
شروع کار تولید ظروف پذیرایی
۹۴
علی رجبی - مهدی قجری
علی رجبی - مهدی قجری
۱۶۰
تولیدکننده تجهیزات آبیاری کشاورزی
تولیدکننده تجهیزات آبیاری کشاورزی
۶۰
شروع کار تولید تجهیزات آبیاری کشاورزی
شروع کار تولید تجهیزات آبیاری کشاورزی
۸۲
تولیدکننده ویلچر مکانیکی
تولیدکننده ویلچر مکانیکی
۵۷
شروع کار تولید ویلچر مکانیکی
شروع کار تولید ویلچر مکانیکی
۶۶
تولیدکننده کشمش
تولیدکننده کشمش
۶۱
تولیدکننده الکترو پمپ های طبقاتی
تولیدکننده الکترو پمپ های طبقاتی
۳۵
رسول رحمانی-محمدرضا احمدیان-۲۷ مهر ۱۳۹۹
رسول رحمانی-محمدرضا احمدیان-۲۷ مهر ۱۳۹۹
۱۴۵
شروع کار تولید کشمش
شروع کار تولید کشمش
۷۵
چرا دوچرخه برقی؟!
چرا دوچرخه برقی؟!
۲۲۶
تولیدکننده دوچرخه برقی
تولیدکننده دوچرخه برقی
۱۲۵
منصور بهرامی - حسین همازاده - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
منصور بهرامی - حسین همازاده - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
۲۷۴
شروع کار تولید دوچرخه برقی
شروع کار تولید دوچرخه برقی
۱۲۷
تولیدکننده سوسیس و کالباس سالم!
تولیدکننده سوسیس و کالباس سالم!
۱۱۷
شروع کار تولید سوسیس و کالباس سالم
شروع کار تولید سوسیس و کالباس سالم
۱۲۹
شروع کار تولید صنایع دستی مدرن
شروع کار تولید صنایع دستی مدرن
۲۸۰
چرا دبیر شدید؟
چرا دبیر شدید؟
۱۹۵
تولیدکننده صنایع دستی مدرن
تولیدکننده صنایع دستی مدرن
۱۵۹
شروع کار توسعه پلتفرم پاداش نقدی خرید!
شروع کار توسعه پلتفرم پاداش نقدی خرید!
۱۶۰
پلتفرم پاداش نقدی خرید!
پلتفرم پاداش نقدی خرید!
۱۲۶
علی جوارچیان - ندا هداوند - ۲۲ مهر ۱۳۹۹
علی جوارچیان - ندا هداوند - ۲۲ مهر ۱۳۹۹
۲۴۴
طراح و تولیدکننده تخت های آپشن دار!
طراح و تولیدکننده تخت های آپشن دار!
۱۰۶
تولیدکننده کود ارگانیک
تولیدکننده کود ارگانیک
۱۳۴
کود ارگانیک چیست؟
کود ارگانیک چیست؟
۱۶۶
شروع کار تولید کاشی و سرامیک تزئینی
شروع کار تولید کاشی و سرامیک تزئینی
۱۱۳
تولیدکننده کاشی و سرامیک تزئینی
تولیدکننده کاشی و سرامیک تزئینی
۵۱
عبدالرضا گلکاری حق-مجتبی رضایی-۲۱ مهر ۱۳۹۹
عبدالرضا گلکاری حق-مجتبی رضایی-۲۱ مهر ۱۳۹۹
۱۹۲