جامعه شناسی -پایه دوازدهم

۶۴۱

شبکه فارس
12 خرداد ماه 1399
08:28
تکنیک های کاربردی مدیریت اضطراب
تکنیک های کاربردی مدیریت اضطراب
1,031
مشاوره برنامه ریزی و اضطراب امتحان
مشاوره برنامه ریزی و اضطراب امتحان
1,238
جامعه شناسی - پایه دوازدهم
جامعه شناسی - پایه دوازدهم
1,026
جغرافیا - پایه دوازدهم
جغرافیا - پایه دوازدهم
۸۱۴
زیست ۳ - پایه دوازدهم
زیست ۳ - پایه دوازدهم
۴۷۶
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
۷۹۹
عربی پایه دوازدهم
عربی پایه دوازدهم
۴۷۳
فیزیک سه-پایه دوازدهم
فیزیک سه-پایه دوازدهم
۴۶۳
ویژه آزمون کتبی زیست شناسی - پایه دوازدهم - خرداد ۹۹
ویژه آزمون کتبی زیست شناسی - پایه دوازدهم - خرداد ۹۹
۴۴۹
ویژه آزمون کتبی فیزیک سه - رشته های تجربی و ریاضی - پایه دوازدهم
ویژه آزمون کتبی فیزیک سه - رشته های تجربی و ریاضی - پایه دوازدهم
۵۰۷
حسابان پایه دوازدهم
حسابان پایه دوازدهم
۳۶۵
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
۸۷۳
زیست سه - پایه دوازدهم
زیست سه - پایه دوازدهم
۵۲۹
تاریخ - پایه دوازدهم - ویژه آزمون نهایی خرداد ۱۳۹۹
تاریخ - پایه دوازدهم - ویژه آزمون نهایی خرداد ۱۳۹۹
۴۷۶
ریاضی سه - پایه دوازدهم - رشته تجربی / ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
ریاضی سه - پایه دوازدهم - رشته تجربی / ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۵۱۲
عربی انسانی پایه دوازدهم
عربی انسانی پایه دوازدهم
۵۶۳
ریاضی گسسته پایه دوازدهم
ریاضی گسسته پایه دوازدهم
۳۲۷
هندسه سه-پایه دوازدهم
هندسه سه-پایه دوازدهم
۳۶۱
عربی پایه دوازدهم
عربی پایه دوازدهم
۵۳۱
آموزش شیمی - پایه دوازدهم - ویژه آزمون کتبی نهایی خرداد ۱۳۹۹
آموزش شیمی - پایه دوازدهم - ویژه آزمون کتبی نهایی خرداد ۱۳۹۹
1,059
نمونه سوالات ریاضی و آمار - پایه دوازدهم
نمونه سوالات ریاضی و آمار - پایه دوازدهم
۷۲۴
حسابان ۲ پایه دوازدهم
حسابان ۲ پایه دوازدهم
۴۲۲
ادبیات فارسی پایه دوازدهم
ادبیات فارسی پایه دوازدهم
۸۲۲
دین و زندگی یک-پایه دوازدهم
دین و زندگی یک-پایه دوازدهم
1,299
ریاضی سه -پایه دوازدهم-رشته علوم تجربی
ریاضی سه -پایه دوازدهم-رشته علوم تجربی
۸۳۹
آموزش درس علوم و فنون ادبی ۳ - پایه دوازدهم
آموزش درس علوم و فنون ادبی ۳ - پایه دوازدهم
۵۳۳
آموزش درس فلسفه پایه دوازدهم
آموزش درس فلسفه پایه دوازدهم
۸۳۷
آموزش شیمی پایه دوازدهم
آموزش شیمی پایه دوازدهم
1,033
آموزش دین و زندگی پایه دوازدهم
آموزش دین و زندگی پایه دوازدهم
3,266