عربی پایه دوازدهم

۵۲۵

شبکه فارس
10 خرداد ماه 1399
16:51
تکنیک های کاربردی مدیریت اضطراب
تکنیک های کاربردی مدیریت اضطراب
1,026
مشاوره برنامه ریزی و اضطراب امتحان
مشاوره برنامه ریزی و اضطراب امتحان
1,239
جامعه شناسی - پایه دوازدهم
جامعه شناسی - پایه دوازدهم
1,023
جغرافیا - پایه دوازدهم
جغرافیا - پایه دوازدهم
۸۱۰
زیست ۳ - پایه دوازدهم
زیست ۳ - پایه دوازدهم
۴۷۱
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
۷۸۹
عربی پایه دوازدهم
عربی پایه دوازدهم
۴۷۵
فیزیک سه-پایه دوازدهم
فیزیک سه-پایه دوازدهم
۴۵۹
ویژه آزمون کتبی زیست شناسی - پایه دوازدهم - خرداد ۹۹
ویژه آزمون کتبی زیست شناسی - پایه دوازدهم - خرداد ۹۹
۴۴۳
ویژه آزمون کتبی فیزیک سه - رشته های تجربی و ریاضی - پایه دوازدهم
ویژه آزمون کتبی فیزیک سه - رشته های تجربی و ریاضی - پایه دوازدهم
۵۰۱
حسابان پایه دوازدهم
حسابان پایه دوازدهم
۳۶۵
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
۸۵۷
زیست سه - پایه دوازدهم
زیست سه - پایه دوازدهم
۵۲۶
جامعه شناسی -پایه دوازدهم
جامعه شناسی -پایه دوازدهم
۶۴۰
تاریخ - پایه دوازدهم - ویژه آزمون نهایی خرداد ۱۳۹۹
تاریخ - پایه دوازدهم - ویژه آزمون نهایی خرداد ۱۳۹۹
۴۶۹
ریاضی سه - پایه دوازدهم - رشته تجربی / ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
ریاضی سه - پایه دوازدهم - رشته تجربی / ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۵۰۹
عربی انسانی پایه دوازدهم
عربی انسانی پایه دوازدهم
۵۵۶
ریاضی گسسته پایه دوازدهم
ریاضی گسسته پایه دوازدهم
۳۲۶
هندسه سه-پایه دوازدهم
هندسه سه-پایه دوازدهم
۳۵۹
آموزش شیمی - پایه دوازدهم - ویژه آزمون کتبی نهایی خرداد ۱۳۹۹
آموزش شیمی - پایه دوازدهم - ویژه آزمون کتبی نهایی خرداد ۱۳۹۹
1,054
نمونه سوالات ریاضی و آمار - پایه دوازدهم
نمونه سوالات ریاضی و آمار - پایه دوازدهم
۷۲۲
حسابان ۲ پایه دوازدهم
حسابان ۲ پایه دوازدهم
۴۲۲
ادبیات فارسی پایه دوازدهم
ادبیات فارسی پایه دوازدهم
۸۲۰
دین و زندگی یک-پایه دوازدهم
دین و زندگی یک-پایه دوازدهم
1,295
ریاضی سه -پایه دوازدهم-رشته علوم تجربی
ریاضی سه -پایه دوازدهم-رشته علوم تجربی
۸۳۶
آموزش درس علوم و فنون ادبی ۳ - پایه دوازدهم
آموزش درس علوم و فنون ادبی ۳ - پایه دوازدهم
۵۳۰
آموزش درس فلسفه پایه دوازدهم
آموزش درس فلسفه پایه دوازدهم
۸۳۵
آموزش شیمی پایه دوازدهم
آموزش شیمی پایه دوازدهم
1,011
آموزش دین و زندگی پایه دوازدهم
آموزش دین و زندگی پایه دوازدهم
3,229