قسمت ۵۵

2,143

شبکه ۳
8 خرداد ماه 1399
22:36
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۷۴۱
واسطه تولید در جهان
واسطه تولید در جهان
۶۹۰
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
2,510
سنتی یا مکانیزه؟!
سنتی یا مکانیزه؟!
۴۸۴
بازگشت هنر اصیل ایرانی
بازگشت هنر اصیل ایرانی
۴۷۱
بازگشت به گذشته
بازگشت به گذشته
۳۷۷
حیرت آقا کریم!
حیرت آقا کریم!
۳۱۵
مبانی فروش دیجیتال
مبانی فروش دیجیتال
۲۴۲
آبیاری بهینه
آبیاری بهینه
۲۶۱
قسمت ۵۲ - فصل دوم
قسمت ۵۲ - فصل دوم
1,144
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۳۷
تصادف داور میدون
تصادف داور میدون
7,732
پشم خام و نخ مصنوعی
پشم خام و نخ مصنوعی
۷۶۰
صنعت خرما در ایران
صنعت خرما در ایران
۴۶۷
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
۹۴۲
قسمت ۵۱ - فصل دوم
قسمت ۵۱ - فصل دوم
1,202
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۲۰
از اول برنده مشخص بود
از اول برنده مشخص بود
۵۶۹
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
۵۶۹
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
۲۴۴
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
۴۴۶
گریه داوران برای  شهید حاج قاسم سلیمانی
گریه داوران برای شهید حاج قاسم سلیمانی
۷۳۳
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۴۵۱
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
1,067
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
۹۱۲
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
۴۹۷
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
۴۲۳
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
۳۴۹
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
4,744
قسمت ۵۰
قسمت ۵۰
1,116