آموزش درس علوم و فنون ادبی ۳ - پایه دوازدهم

۵۲۶

شبکه فارس
8 خرداد ماه 1399
18:51
تکنیک های کاربردی مدیریت اضطراب
تکنیک های کاربردی مدیریت اضطراب
1,024
مشاوره برنامه ریزی و اضطراب امتحان
مشاوره برنامه ریزی و اضطراب امتحان
1,231
جامعه شناسی - پایه دوازدهم
جامعه شناسی - پایه دوازدهم
1,021
جغرافیا - پایه دوازدهم
جغرافیا - پایه دوازدهم
۸۰۵
زیست ۳ - پایه دوازدهم
زیست ۳ - پایه دوازدهم
۴۶۴
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
۷۸۲
عربی پایه دوازدهم
عربی پایه دوازدهم
۴۷۱
فیزیک سه-پایه دوازدهم
فیزیک سه-پایه دوازدهم
۴۵۵
ویژه آزمون کتبی زیست شناسی - پایه دوازدهم - خرداد ۹۹
ویژه آزمون کتبی زیست شناسی - پایه دوازدهم - خرداد ۹۹
۴۳۷
ویژه آزمون کتبی فیزیک سه - رشته های تجربی و ریاضی - پایه دوازدهم
ویژه آزمون کتبی فیزیک سه - رشته های تجربی و ریاضی - پایه دوازدهم
۴۸۹
حسابان پایه دوازدهم
حسابان پایه دوازدهم
۳۵۸
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
زبان انگلیسی پایه دوازدهم
۸۴۹
زیست سه - پایه دوازدهم
زیست سه - پایه دوازدهم
۵۱۹
جامعه شناسی -پایه دوازدهم
جامعه شناسی -پایه دوازدهم
۶۳۹
تاریخ - پایه دوازدهم - ویژه آزمون نهایی خرداد ۱۳۹۹
تاریخ - پایه دوازدهم - ویژه آزمون نهایی خرداد ۱۳۹۹
۴۶۵
ریاضی سه - پایه دوازدهم - رشته تجربی / ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
ریاضی سه - پایه دوازدهم - رشته تجربی / ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۵۰۸
عربی انسانی پایه دوازدهم
عربی انسانی پایه دوازدهم
۵۵۲
ریاضی گسسته پایه دوازدهم
ریاضی گسسته پایه دوازدهم
۳۲۴
هندسه سه-پایه دوازدهم
هندسه سه-پایه دوازدهم
۳۵۴
عربی پایه دوازدهم
عربی پایه دوازدهم
۵۲۴
آموزش شیمی - پایه دوازدهم - ویژه آزمون کتبی نهایی خرداد ۱۳۹۹
آموزش شیمی - پایه دوازدهم - ویژه آزمون کتبی نهایی خرداد ۱۳۹۹
1,048
نمونه سوالات ریاضی و آمار - پایه دوازدهم
نمونه سوالات ریاضی و آمار - پایه دوازدهم
۷۱۸
حسابان ۲ پایه دوازدهم
حسابان ۲ پایه دوازدهم
۴۱۷
ادبیات فارسی پایه دوازدهم
ادبیات فارسی پایه دوازدهم
۸۱۶
دین و زندگی یک-پایه دوازدهم
دین و زندگی یک-پایه دوازدهم
1,290
ریاضی سه -پایه دوازدهم-رشته علوم تجربی
ریاضی سه -پایه دوازدهم-رشته علوم تجربی
۸۳۱
آموزش درس فلسفه پایه دوازدهم
آموزش درس فلسفه پایه دوازدهم
۸۳۲
آموزش شیمی پایه دوازدهم
آموزش شیمی پایه دوازدهم
1,007
آموزش دین و زندگی پایه دوازدهم
آموزش دین و زندگی پایه دوازدهم
3,212