فیزیک - فیزیک هسته ای / ۸ خرداد

۲۲۵

ریاضی - معادلات مثلثاتی -۲۵ تیر ۱۳۹۹
ریاضی - معادلات مثلثاتی -۲۵ تیر ۱۳۹۹
۱۳۱
حسابان- حد  - ۲۵ تیر ۱۳۹۹
حسابان- حد - ۲۵ تیر ۱۳۹۹
۶۵
عربی - درس سه - ۲۵ تیر ۱۳۹۹
عربی - درس سه - ۲۵ تیر ۱۳۹۹
۱۴۲
دین و زندگی - جمع بندی - ۲۴ تیر ۱۳۹۹
دین و زندگی - جمع بندی - ۲۴ تیر ۱۳۹۹
۲۴۵
شیمی - حل مسائل محلول - ۲۴ تیر ۱۳۹۹
شیمی - حل مسائل محلول - ۲۴ تیر ۱۳۹۹
۳۵۳
ریاضیات گسسته / ۲۳ تیر
ریاضیات گسسته / ۲۳ تیر
۲۵۹
ترجمه / ۲۳ تیر
ترجمه / ۲۳ تیر
۲۷۲
ریاضی - جمع بندی / ۲۳ تیر
ریاضی - جمع بندی / ۲۳ تیر
۲۵۵
ریاضی / ۲۳ تیر
ریاضی / ۲۳ تیر
۱۷۵
ریاضی - کاربرد مشتق / ۲۱ تیر
ریاضی - کاربرد مشتق / ۲۱ تیر
۴۰۱
ریاضی - مبحث مثلثات  / ۲۰ تیر
ریاضی - مبحث مثلثات / ۲۰ تیر
۴۰۳
ریاضی / ۲۰ تیر
ریاضی / ۲۰ تیر
۳۴۸
زبان انگلیسی / ۲۰ تیر
زبان انگلیسی / ۲۰ تیر
۶۰۳
ادبیات فارسی - آرایه های ادبی / ۱۹ تیر
ادبیات فارسی - آرایه های ادبی / ۱۹ تیر
۶۸۴
ریاضی - حد / ۱۸ تیر
ریاضی - حد / ۱۸ تیر
۴۱۸
عربی - حال و صفت / ۱۸ تیر
عربی - حال و صفت / ۱۸ تیر
۳۰۴
باهم بسازیم / ۱۸ تیر
باهم بسازیم / ۱۸ تیر
۲۹۵
ریاضی - کاربرد مشتق / ۱۶ تیر
ریاضی - کاربرد مشتق / ۱۶ تیر
۵۲۹
عربی - درس دوم / ۱۶ تیر
عربی - درس دوم / ۱۶ تیر
۳۸۸
ریاضی - توابع / ۱۵ تیر
ریاضی - توابع / ۱۵ تیر
۳۹۱
تا آزمون سراسری / ۱۵ تیر
تا آزمون سراسری / ۱۵ تیر
۴۹۹
فیزیک - تعادل / ۱۵ تیر
فیزیک - تعادل / ۱۵ تیر
۴۸۱
دنیای امروز و یادگیری مبتنی بر فناوری / ۱۵ تیر
دنیای امروز و یادگیری مبتنی بر فناوری / ۱۵ تیر
۲۴۶
ساخت مولد های مستقیم و متناوب / ۱۵ تیر
ساخت مولد های مستقیم و متناوب / ۱۵ تیر
۲۷۵
تحلیل هندسه / ۱۴ تیر
تحلیل هندسه / ۱۴ تیر
۲۷۲
علوم و فنون / ۱۴ تیر
علوم و فنون / ۱۴ تیر
۴۴۰
علوم تجربی / ۱۴ تیر
علوم تجربی / ۱۴ تیر
۲۴۵
علوم و فنون ادبی / ۱۳ تیر
علوم و فنون ادبی / ۱۳ تیر
۴۶۳
هندسه - جمع بندی فصل اول / ۱۳ تیر
هندسه - جمع بندی فصل اول / ۱۳ تیر
۲۴۸
هندسه - سوالات امتحان نهایی / ۱۲ تیر
هندسه - سوالات امتحان نهایی / ۱۲ تیر
۳۱۹