ریاضی - حل تمرین / ۷ خرداد

۱,۳۷۸

جامعه شناسی - مرور درس پنج و هفت - ۲۴ تیر ۱۳۹۹
جامعه شناسی - مرور درس پنج و هفت - ۲۴ تیر ۱۳۹۹
۲۳۳
هندسه - حل سوالات کنکور  / ۲۲ تیر
هندسه - حل سوالات کنکور / ۲۲ تیر
۱۶۷
زیست شناسی - جانوری / ۲۲ تیر
زیست شناسی - جانوری / ۲۲ تیر
۷۴۵
فیزیک - مدار الکتریکی / ۲۱ تیر
فیزیک - مدار الکتریکی / ۲۱ تیر
۲۵۲
منطق - مرور درس ها / ۲۱ تیر
منطق - مرور درس ها / ۲۱ تیر
۲۶۴
جامعه شناسی - جمع بندی / ۱۹ تیر
جامعه شناسی - جمع بندی / ۱۹ تیر
۴۴۴
جامعه شناسی - مرور درس یکم تا سوم / ۱۶ تیر
جامعه شناسی - مرور درس یکم تا سوم / ۱۶ تیر
۶۵۷
علوم تجربی - منطق / ۱۴ تیر
علوم تجربی - منطق / ۱۴ تیر
۳۲۳
جامعه شناسی - مرور درس ها / ۱۲ تیر
جامعه شناسی - مرور درس ها / ۱۲ تیر
۲۵۷
شیمی - مرور فصل دوم / ۸ خرداد
شیمی - مرور فصل دوم / ۸ خرداد
۱,۷۹۰
فارسی  - درس هجده / ۶ خرداد
فارسی - درس هجده / ۶ خرداد
۹۳۱
شیمی - مرور فصل یک / ۶ خرداد
شیمی - مرور فصل یک / ۶ خرداد
۱,۰۵۳
ادبیات فارسی - درس هفدهم و هجدهم / ۵ خرداد
ادبیات فارسی - درس هفدهم و هجدهم / ۵ خرداد
۱,۰۸۹
ادبیات فارسی - درس هفدهم / ۲ خرداد
ادبیات فارسی - درس هفدهم / ۲ خرداد
۱,۳۹۱
فیزیک - ترمودینامیک / ۱ خرداد
فیزیک - ترمودینامیک / ۱ خرداد
۸۷۹
ریاضی - آمار و احتمال / ۱ خرداد
ریاضی - آمار و احتمال / ۱ خرداد
۱,۲۹۵
زبان انگلیسی - رایتینگ / ۱ خرداد
زبان انگلیسی - رایتینگ / ۱ خرداد
۱,۱۱۹
آمادگی دفاعی - امداد و نجات / ۱ خرداد
آمادگی دفاعی - امداد و نجات / ۱ خرداد
۳۹۰
شیمی - حل تمرین فصل سوم / ۱ خرداد
شیمی - حل تمرین فصل سوم / ۱ خرداد
۱,۳۳۴
ریاضی - آمار واحتمال / ۳۱ اردیبهشت
ریاضی - آمار واحتمال / ۳۱ اردیبهشت
۱,۲۶۴
زیست شناسی / ۳۰ اردیبهشت
زیست شناسی / ۳۰ اردیبهشت
۷۱۹
شیمی - پدیده اسمز / ۳۰ اردیبهشت
شیمی - پدیده اسمز / ۳۰ اردیبهشت
۱,۴۱۷
ادبیات  فارسی - درس آزاد / ۳۰ اردیبهشت
ادبیات فارسی - درس آزاد / ۳۰ اردیبهشت
۹۰۰
ادبیات فارسی - درس شانزدهم / ۲۹ اردیبهشت
ادبیات فارسی - درس شانزدهم / ۲۹ اردیبهشت
۹۹۵
زبان انگلیسی - درس چهارم / ۲۹ اردیبهشت
زبان انگلیسی - درس چهارم / ۲۹ اردیبهشت
۱,۲۳۵
ادبیات فارسی - درس شانزدهم / ۲۸ اردیبهشت
ادبیات فارسی - درس شانزدهم / ۲۸ اردیبهشت
۱,۰۹۵
عربی زبان قرآن یک  - نمونه سوالات پایانی / ۲۸ اردیبهشت
عربی زبان قرآن یک - نمونه سوالات پایانی / ۲۸ اردیبهشت
۷۶۳
هندسه - حل تمرین فصل سوم / ۲۷ اردیبهشت
هندسه - حل تمرین فصل سوم / ۲۷ اردیبهشت
۶۸۰
فیزیک - ترمودینامیک / ۲۷ اردیبهشت
فیزیک - ترمودینامیک / ۲۷ اردیبهشت
۷۰۷