عربی - ۷ خرداد ‌۱۳۹۹

۵۶۳

شبکه ۴
7 خرداد ماه 1399
16:29
روش های سریع محاسبات عددی
روش های سریع محاسبات عددی
۹
عربی
عربی
۶۳
محاسبات ریاضی در شیمی - ۳ آبان ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۳ آبان ۱۳۹۹
۲۱۹
بررسی تست های آزمون سراسری ۱۳۹۹ - رشته ریاضی - درس عربی - ۱ آبان ۱۳۹۹
بررسی تست های آزمون سراسری ۱۳۹۹ - رشته ریاضی - درس عربی - ۱ آبان ۱۳۹۹
۱۷۹
تعادل های گرمایی - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
تعادل های گرمایی - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۲۰۲
شیمی - درصد خلوص و بازده درصدی - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
شیمی - درصد خلوص و بازده درصدی - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۱۲۸
زیست شناسی
زیست شناسی
۱۷۷
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹ - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹ - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۲۴۷
شیمی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
شیمی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۳۴۶
زبان انگلیسی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۲۳۸
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
۳۴۰
فیزیک و ریاضی
فیزیک و ریاضی
۲۴۵
تدریس فیزیک و ریاضی
تدریس فیزیک و ریاضی
۲۵۱
تدریس ریاضی
تدریس ریاضی
۲۴۴
زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - bakhsh ۲
زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - bakhsh ۲
۳۶۵
زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۱
زبان انگلیسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - بخش ۱
۲۴۴
تدریس فیزیک و ریاضی
تدریس فیزیک و ریاضی
۲۹۰
شیمی آلی - ۱۹ مهر ۱۳۹۹
شیمی آلی - ۱۹ مهر ۱۳۹۹
۲۸۵
زبان خارجه - منفی کردن مصدر با to - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
زبان خارجه - منفی کردن مصدر با to - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
۳۴۲
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۵ مهر ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۵ مهر ۱۳۹۹
۳۶۲
تدریس درس زبان
تدریس درس زبان
۳۳۵
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹ - ۱۲ مهر ۱۳۹۹
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۹ - ۱۲ مهر ۱۳۹۹
۵۱۹
شیمی - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
شیمی - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۱۷۴
شیمی - بررسی سوالات کنکور ۹۹ - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
شیمی - بررسی سوالات کنکور ۹۹ - ۱۰ مهر ۱۳۹۹
۳۳۹
زبان انگلیسی - عربی - ۹ مهر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - عربی - ۹ مهر ۱۳۹۹
۴۸۰
روش های سریع محاسبات عددی - ۸ مهر ۱۳۹۹
روش های سریع محاسبات عددی - ۸ مهر ۱۳۹۹
۴۸۳
زبان انگلیسی - ۸ مهر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - ۸ مهر ۱۳۹۹
۵۵۶
زبان خرجه - بررسی سوالات کنکور ۹۹ - ۷ مهر ۱۳۹۹
زبان خرجه - بررسی سوالات کنکور ۹۹ - ۷ مهر ۱۳۹۹
۵۵۰
عربی - حل سوالات آزمون سراسری ۹۹ - ۷ مهر ۱۳۹۹
عربی - حل سوالات آزمون سراسری ۹۹ - ۷ مهر ۱۳۹۹
۳۶۸
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۹۹ - ‌۶ مهر ۱۳۹۹
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۹۹ - ‌۶ مهر ۱۳۹۹
۴۱۶