مسابقه اول - مرحله نیمه نهایی

۸,۵۸۷

قسمت ۳۲ -بازی عوامل
قسمت ۳۲ -بازی عوامل
۷,۰۲۹
مسابقه نهایی
مسابقه نهایی
۸,۸۲۶
مسابقه ی دوم -مرحله نیمه نهایی
مسابقه ی دوم -مرحله نیمه نهایی
۹,۶۵۶
مسابقه چهارم - مرحله یک چهارم نهایی
مسابقه چهارم - مرحله یک چهارم نهایی
۹,۱۴۲
مسابقه ی سوم -مرحله یک چهارم نهایی
مسابقه ی سوم -مرحله یک چهارم نهایی
۹,۳۴۱
مسابقه دوم - مرحله یک چهارم نهایی
مسابقه دوم - مرحله یک چهارم نهایی
۷,۴۹۸
مسابقه اول - مرحله یک چهارم نهایی
مسابقه اول - مرحله یک چهارم نهایی
۹,۴۷۱
مسابقه هشتم -مرحله یک هشتم نهایی
مسابقه هشتم -مرحله یک هشتم نهایی
۸,۳۲۲
مسابقه هفتم - مرحله یک هشتم نهایی
مسابقه هفتم - مرحله یک هشتم نهایی
۷,۵۰۴
مسابقه ششم - مرحله یک هشتم نهایی
مسابقه ششم - مرحله یک هشتم نهایی
۱۱,۹۰۲
مسابقه پنجم - مرحله یک هشتم نهایی
مسابقه پنجم - مرحله یک هشتم نهایی
۱۰,۰۶۴
مسابقه چهارم - مرحله یک هشتم نهایی
مسابقه چهارم - مرحله یک هشتم نهایی
۵,۹۶۴
مسابقه سوم - مرحله یک هشتم نهایی
مسابقه سوم - مرحله یک هشتم نهایی
۱۱,۴۳۳
مسابقه دوم - مرحله یک هشتم نهایی
مسابقه دوم - مرحله یک هشتم نهایی
۱۱,۸۶۲
مسابقه اول - مرحله یک هشتم نهایی
مسابقه اول - مرحله یک هشتم نهایی
۸,۴۰۱
مسابقه شانزدهم - دوره مقدماتی
مسابقه شانزدهم - دوره مقدماتی
۷,۸۱۲
مسابقه پانزدهم - دور مقدماتی
مسابقه پانزدهم - دور مقدماتی
۶,۹۵۳
مسابقه چهاردهم - دور مقدماتی
مسابقه چهاردهم - دور مقدماتی
۶,۷۷۰
مسابقه سیزدهم - دوره مقدماتی
مسابقه سیزدهم - دوره مقدماتی
۶,۹۸۲
مسابقه دوازدهم - دور مقدماتی
مسابقه دوازدهم - دور مقدماتی
۷,۳۷۹
مسابقه یازدهم - دوره مقدماتی
مسابقه یازدهم - دوره مقدماتی
۶,۴۵۶
مسابه دهم - دوره مقدماتی
مسابه دهم - دوره مقدماتی
۶,۵۸۵
مسابقه نهم - دور مقدماتی
مسابقه نهم - دور مقدماتی
۵,۹۶۰
مسابقه هشتم - دوره مقدماتی
مسابقه هشتم - دوره مقدماتی
۵,۸۶۶
مسابقه هفتم - دوره مقدماتی
مسابقه هفتم - دوره مقدماتی
۷,۱۱۷
مسابقه ششم - دور مقدماتی
مسابقه ششم - دور مقدماتی
۷,۱۸۴
مسابقه پنجم - دور مقدماتی
مسابقه پنجم - دور مقدماتی
۷,۰۱۳
مسابقه چهارم - دوره مقدماتی
مسابقه چهارم - دوره مقدماتی
۷,۲۵۱
مسابقه سوم - دور مقدماتی
مسابقه سوم - دور مقدماتی
۷,۰۶۵