پدرام پالیز مهمان برنامه صبحی دیگر

۵۳۷

شبکه آموزش
۳ خرداد ماه ۱۳۹۹
۰۹:۳۸
تیتر روزنامه ها - ۸ خرداد ۱۳۹۹
تیتر روزنامه ها - ۸ خرداد ۱۳۹۹
۵۶۸
۸ خرداد ۱۳۹۹
۸ خرداد ۱۳۹۹
۱۸۰
تیتر روزنامه ها - ۷ خرداد ۱۳۹۹
تیتر روزنامه ها - ۷ خرداد ۱۳۹۹
۶۲۸
۷ خرداد ۱۳۹۹
۷ خرداد ۱۳۹۹
۱۶۸
گفتگوی پزشکی : تیروئید
گفتگوی پزشکی : تیروئید
۲۷۲
تیتر روزنامه ها - ۶ خرداد ۱۳۹۹
تیتر روزنامه ها - ۶ خرداد ۱۳۹۹
۹۲۳
۶ خرداد ۱۳۹۹
۶ خرداد ۱۳۹۹
۲۰۱
جواد خواجوی مهمان برنامه صبحی دیگر
جواد خواجوی مهمان برنامه صبحی دیگر
۲,۲۱۵
۳ خرداد ۱۳۹۹
۳ خرداد ۱۳۹۹
۲۶۸
گفتگو پیرامون بیمه بیکاری
گفتگو پیرامون بیمه بیکاری
۳۶۹
تیتر روزنامه ها - ۱ خرداد ۱۳۹۹
تیتر روزنامه ها - ۱ خرداد ۱۳۹۹
۷۶۵
۱ خرداد ۱۳۹۹
۱ خرداد ۱۳۹۹
۱۴۶
گفتگو پیرامون مغز و مرگ مغزی
گفتگو پیرامون مغز و مرگ مغزی
۲۸۹
تیتر روزنامه ها - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
تیتر روزنامه ها - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۹۲۴
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۰۸
تیتر روزنامه ها - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تیتر روزنامه ها - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱,۱۳۹
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۰۰
تاریخچه بیماری های واگیر در ایران
تاریخچه بیماری های واگیر در ایران
۱,۱۳۸
تیتر روزنامه ها - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
تیتر روزنامه ها - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۷۱۸
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۱۵
گفتگو با سخنگوی دولت علی ربیعی در برنامه صبحی دیگر
گفتگو با سخنگوی دولت علی ربیعی در برنامه صبحی دیگر
۳۲۶
تیتر روزنامه ها - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
تیتر روزنامه ها - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
۷۵۷
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۷۷
تیتر روزنامه ها - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
تیتر روزنامه ها - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
۶۱۸
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۴۷
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۵۰
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۵۱
گفتگو پیرامون روغن در مصرف غذایی روزانه
گفتگو پیرامون روغن در مصرف غذایی روزانه
۳۲۸
تیتر روزنامه ها - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
تیتر روزنامه ها - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۹۹