۲ خرداد ۱۳۹۹

۱,۱۸۱

شبکه ۱
۲ خرداد ماه ۱۳۹۹
۲۳:۱۶
۹ خرداد ۱۳۹۹
۹ خرداد ۱۳۹۹
۱,۲۱۶
۸ خرداد ۱۳۹۹
۸ خرداد ۱۳۹۹
۸۱۶
مرحله پنجم - سرگروه (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۱,۸۱۹
مرحله چهارم - تیزبین (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - تیزبین (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۹۸۹
مرحله سوم - پس و پیش (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله سوم - پس و پیش (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۶۶۱
مرحله دوم - شیش تایی (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله دوم - شیش تایی (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۵۲۰
مرحله اول - ته خط (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله اول - ته خط (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۴۲۲
۷ خرداد ۱۳۹۹
۷ خرداد ۱۳۹۹
۱,۱۴۳
۶ خرداد ۱۳۹۹
۶ خرداد ۱۳۹۹
۱,۱۵۶
۵ خرداد ۱۳۹۹
۵ خرداد ۱۳۹۹
۶۸۳
۴ خرداد ۱۳۹۹
۴ خرداد ۱۳۹۹
۱,۶۴۵
۳ خرداد ۱۳۹۹
۳ خرداد ۱۳۹۹
۲,۴۹۳
۱ خرداد ۱۳۹۹
۱ خرداد ۱۳۹۹
۱,۴۹۶
مرحله پنجم - سرگروه (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۲,۱۴۹
مرحله چهارم - دوز (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - دوز (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۳۸۴
مرحله سوم - تیزبین (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - تیزبین (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۰۶۱
مرحله دوم - سه در چهار (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله دوم - سه در چهار (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۷۷۶
مرحله اول - خط مرگ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله اول - خط مرگ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۹۸۹
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۷۲۸
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۹۷۸
مرحله ویژه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله ویژه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۸۵۰
مرحله پنجم - سرگروه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۱۳۰
مرحله چهارم - جورچین (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - جورچین (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۸۹۷
مرحله سوم - دوز (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - دوز (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۸۱۶
مرحله دوم - سه در چهار (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله دوم - سه در چهار (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۵۶۹
مرحله اول - خط مرگ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله اول - خط مرگ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۶۳۲
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۸۴۰
مرحله پنجم - سرگروه (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۵۹۶
مرحله چهارم - جورچین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - جورچین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۹۴۶