تاثیرگذاری دانشمند ایرانی بر زندانی آمریکایی


اتفاقی عجیب در برخورد دلخراش قطار با یک نوزاد
اتفاقی عجیب در برخورد دلخراش قطار با یک نوزاد
335
ماجرای خلبان شدن فقط با یک سفر
ماجرای خلبان شدن فقط با یک سفر
178
لحظه وحشتناک سقوط هواپیما و مواجهه با مرگ
لحظه وحشتناک سقوط هواپیما و مواجهه با مرگ
135
لحظات تلخ به کما رفتن و قطع امید کردن پزشکان
لحظات تلخ به کما رفتن و قطع امید کردن پزشکان
158
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,359
دو عضو مهم برای یادگیری در بدن انسان
دو عضو مهم برای یادگیری در بدن انسان
4,266
ورود به دنیای زیبای توانبخشی
ورود به دنیای زیبای توانبخشی
3,086
مرکز آفتاب چطور تاسیس شد؟
مرکز آفتاب چطور تاسیس شد؟
2,111
علاقه شدید به نوه ای که با نقص متولد شد
علاقه شدید به نوه ای که با نقص متولد شد
2,428
ماجرای آشنایی با مرکز آفتاب
ماجرای آشنایی با مرکز آفتاب
1,397
مهاجرت از اهواز به خاطر درمان فاطمه
مهاجرت از اهواز به خاطر درمان فاطمه
1,506
نگهداری از نوه، یک امتحان الهی
نگهداری از نوه، یک امتحان الهی
1,719
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,654
ذوق به دنیا آمدن نوه یا دلسوزی؟
ذوق به دنیا آمدن نوه یا دلسوزی؟
17,213
گزیده - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
گزیده - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
10,685
ماجرای آشنایی با مامان مژگان
ماجرای آشنایی با مامان مژگان
7,621
خانه مادری کجاست؟
خانه مادری کجاست؟
4,295
در بدترین شرایط زندگی هیچوقت از کسی کمک نخواستم
در بدترین شرایط زندگی هیچوقت از کسی کمک نخواستم
4,812
شروع تلخ کارتن خوابی یک خانواده
شروع تلخ کارتن خوابی یک خانواده
4,492
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
11,297
لحظات وحشتناک زندگی در اتاقی پر از افراد معتاد
لحظات وحشتناک زندگی در اتاقی پر از افراد معتاد
12,491
بزرگترین گناه یک فرزند از زبان مادر
بزرگترین گناه یک فرزند از زبان مادر
39,889
کهریزک جای پدر و مادرها نیست!
کهریزک جای پدر و مادرها نیست!
20,367
حال و هوای زندگی در کهریزک البرز از زبان یک سالمند
حال و هوای زندگی در کهریزک البرز از زبان یک سالمند
28,008
جمله جالب یک سالمند خیر در برنامه زنده
جمله جالب یک سالمند خیر در برنامه زنده
11,367
زندگی در خانه سالمندان بعد از سال ها کمک
زندگی در خانه سالمندان بعد از سال ها کمک
12,278
ماجرای ویدئویی که در فضای مجازی پخش شد
ماجرای ویدئویی که در فضای مجازی پخش شد
21,313
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
26,487
هیچوقت فرزندانم رو نمیبخشم
هیچوقت فرزندانم رو نمیبخشم
67,124
لحظه زیبای بخشش و گذشت در برنامه زنده
لحظه زیبای بخشش و گذشت در برنامه زنده
21,475