حسابان - حد و پیوستگی / ۱۵ اردیبهشت

۵۹۰

شبکه آموزش
15 اردیبهشت ماه 1399
15:18
جامعه شناسی - جمع بندی دروس ۱۰ تا ۱۵ / ۲۴ مرداد
جامعه شناسی - جمع بندی دروس ۱۰ تا ۱۵ / ۲۴ مرداد
1,359
زیست شناسی - اندام های حسی / ۲۴ مرداد
زیست شناسی - اندام های حسی / ۲۴ مرداد
1,284
جامعه شناسی - مرور سوالات کنکور / ۱۷ مرداد
جامعه شناسی - مرور سوالات کنکور / ۱۷ مرداد
1,204
زبان انگلیسی - درس دوم - دستور زبان / ۱۲ مرداد
زبان انگلیسی - درس دوم - دستور زبان / ۱۲ مرداد
۷۶۸
زبان انگلیسی - دستور زبان / ۵ مرداد
زبان انگلیسی - دستور زبان / ۵ مرداد
1,109
زیست شناسی - فصل چهارم / ۳ مراد
زیست شناسی - فصل چهارم / ۳ مراد
۷۶۷
زبان انگلیسی - حل تست - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - حل تست - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
۹۷۰
فیزیک - خازن / ۲۸ تیر
فیزیک - خازن / ۲۸ تیر
۸۴۶
زبان انگلیسی - مرور دستور زبان درس یک / ۲۲ تیر
زبان انگلیسی - مرور دستور زبان درس یک / ۲۲ تیر
1,336
حل مسائل شیمی - درصد خلوص و بازده واکنش ها / ۱۹ تیر
حل مسائل شیمی - درصد خلوص و بازده واکنش ها / ۱۹ تیر
1,458
زیست شناسی - مرور فصل ها / ۱۸ تیر
زیست شناسی - مرور فصل ها / ۱۸ تیر
1,051
زیست شناسی - تولید مثل گیاهان / ۱۳ تیر
زیست شناسی - تولید مثل گیاهان / ۱۳ تیر
۷۳۱
زیست شناسی - مرور فصل ۱ تا ۴ / ۱۰ تیر
زیست شناسی - مرور فصل ۱ تا ۴ / ۱۰ تیر
۸۲۰
دین و زندگی پایه یازدهم / ۲ تیر
دین و زندگی پایه یازدهم / ۲ تیر
۹۲۴
ریاضی - حل تمرین / ۱۰ خرداد
ریاضی - حل تمرین / ۱۰ خرداد
۹۳۰
هندسه / ۱۰ خرداد
هندسه / ۱۰ خرداد
۵۵۵
شیمی / ۹ خرداد
شیمی / ۹ خرداد
1,036
حسابان - حل تمرین حد / ۹ خرداد
حسابان - حل تمرین حد / ۹ خرداد
۵۰۹
ریاضی - حل تمرین / ۷ خرداد
ریاضی - حل تمرین / ۷ خرداد
۶۸۵
دین و زندگی / ۷ خرداد
دین و زندگی / ۷ خرداد
۶۵۶
زیست شناسی / ۵ خرداد
زیست شناسی / ۵ خرداد
۸۹۷
دین و زندگی / ۳ خرداد ۱۳۹۹
دین و زندگی / ۳ خرداد ۱۳۹۹
۸۰۵
ریاضی - حل تمرین حد و آمار و احتمال / ۲ خرداد
ریاضی - حل تمرین حد و آمار و احتمال / ۲ خرداد
۸۸۵
ادبیات فارسی - درس هجدهم / ۲ خرداد
ادبیات فارسی - درس هجدهم / ۲ خرداد
۹۱۶
شیمی - دوره فصل اول / ۲ خرداد
شیمی - دوره فصل اول / ۲ خرداد
1,177
حسابان - حد و پیوستگی / ۲ خرداد
حسابان - حد و پیوستگی / ۲ خرداد
۶۱۹
دین و زندگی / ۳۱ اردیبهشت
دین و زندگی / ۳۱ اردیبهشت
۷۱۴
ریاضی - آمار و احتمال / ۳۱ اردیبهشت
ریاضی - آمار و احتمال / ۳۱ اردیبهشت
۸۷۷
فیزیک - دوره  فصل سه و چهار / ۳۱ اردیبهشت
فیزیک - دوره فصل سه و چهار / ۳۱ اردیبهشت
۶۴۸
عربی - جمله شرطیه و جمله وصفیه / ۳۰ اردیبهشت
عربی - جمله شرطیه و جمله وصفیه / ۳۰ اردیبهشت
۷۸۱