جامعه شناسی - جمع بندی دروس ۱۰ تا ۱۵ / ۲۴ مرداد
جامعه شناسی - جمع بندی دروس ۱۰ تا ۱۵ / ۲۴ مرداد
1,342
زیست شناسی - اندام های حسی / ۲۴ مرداد
زیست شناسی - اندام های حسی / ۲۴ مرداد
1,270
جامعه شناسی - مرور سوالات کنکور / ۱۷ مرداد
جامعه شناسی - مرور سوالات کنکور / ۱۷ مرداد
1,203
زبان انگلیسی - درس دوم - دستور زبان / ۱۲ مرداد
زبان انگلیسی - درس دوم - دستور زبان / ۱۲ مرداد
۸۲۴
زبان انگلیسی - دستور زبان / ۵ مرداد
زبان انگلیسی - دستور زبان / ۵ مرداد
1,128
زیست شناسی - فصل چهارم / ۳ مراد
زیست شناسی - فصل چهارم / ۳ مراد
۷۸۳
زبان انگلیسی - حل تست - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
زبان انگلیسی - حل تست - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
۹۷۳
فیزیک - خازن / ۲۸ تیر
فیزیک - خازن / ۲۸ تیر
۸۴۶
زبان انگلیسی - مرور دستور زبان درس یک / ۲۲ تیر
زبان انگلیسی - مرور دستور زبان درس یک / ۲۲ تیر
1,324
حل مسائل شیمی - درصد خلوص و بازده واکنش ها / ۱۹ تیر
حل مسائل شیمی - درصد خلوص و بازده واکنش ها / ۱۹ تیر
1,438
زیست شناسی - مرور فصل ها / ۱۸ تیر
زیست شناسی - مرور فصل ها / ۱۸ تیر
1,062
زیست شناسی - تولید مثل گیاهان / ۱۳ تیر
زیست شناسی - تولید مثل گیاهان / ۱۳ تیر
۷۳۴
زیست شناسی - مرور فصل ۱ تا ۴ / ۱۰ تیر
زیست شناسی - مرور فصل ۱ تا ۴ / ۱۰ تیر
۸۲۲
دین و زندگی پایه یازدهم / ۲ تیر
دین و زندگی پایه یازدهم / ۲ تیر
۹۲۹
ریاضی - حل تمرین / ۱۰ خرداد
ریاضی - حل تمرین / ۱۰ خرداد
۹۳۲
هندسه / ۱۰ خرداد
هندسه / ۱۰ خرداد
۵۵۵
شیمی / ۹ خرداد
شیمی / ۹ خرداد
1,036
حسابان - حل تمرین حد / ۹ خرداد
حسابان - حل تمرین حد / ۹ خرداد
۵۱۰
ریاضی - حل تمرین / ۷ خرداد
ریاضی - حل تمرین / ۷ خرداد
۶۸۷
دین و زندگی / ۷ خرداد
دین و زندگی / ۷ خرداد
۶۵۹
زیست شناسی / ۵ خرداد
زیست شناسی / ۵ خرداد
۸۹۶
دین و زندگی / ۳ خرداد ۱۳۹۹
دین و زندگی / ۳ خرداد ۱۳۹۹
۸۱۱
ریاضی - حل تمرین حد و آمار و احتمال / ۲ خرداد
ریاضی - حل تمرین حد و آمار و احتمال / ۲ خرداد
۸۸۸
ادبیات فارسی - درس هجدهم / ۲ خرداد
ادبیات فارسی - درس هجدهم / ۲ خرداد
۹۱۹
شیمی - دوره فصل اول / ۲ خرداد
شیمی - دوره فصل اول / ۲ خرداد
1,168
حسابان - حد و پیوستگی / ۲ خرداد
حسابان - حد و پیوستگی / ۲ خرداد
۶۲۴
دین و زندگی / ۳۱ اردیبهشت
دین و زندگی / ۳۱ اردیبهشت
۷۱۸
ریاضی - آمار و احتمال / ۳۱ اردیبهشت
ریاضی - آمار و احتمال / ۳۱ اردیبهشت
۸۸۳
فیزیک - دوره  فصل سه و چهار / ۳۱ اردیبهشت
فیزیک - دوره فصل سه و چهار / ۳۱ اردیبهشت
۶۵۴
عربی - جمله شرطیه و جمله وصفیه / ۳۰ اردیبهشت
عربی - جمله شرطیه و جمله وصفیه / ۳۰ اردیبهشت
۷۸۴