قسمت ۸ - جراحی ادبی

1,132

شبکه ۱
14 اردیبهشت ماه 1399
17:46
قسمت ۹ - جذام زخم زبان
قسمت ۹ - جذام زخم زبان
۶۸۷
قسمت ۱۰ - به روشنی نور یک شمع
قسمت ۱۰ - به روشنی نور یک شمع
۷۶۵
قسمت ۱۱ - راهبرد حبابی
قسمت ۱۱ - راهبرد حبابی
۵۳۶
قسمت ۱۲ - افعی یا مهتاب ؟
قسمت ۱۲ - افعی یا مهتاب ؟
۸۷۵
قسمت ۱۳ - به آب و آتش زدن
قسمت ۱۳ - به آب و آتش زدن
۷۱۶
قسمت ۱۴-عادت های ادبی
قسمت ۱۴-عادت های ادبی
1,251
قسمت ۱۵-داغی کاکل سیمرغ
قسمت ۱۵-داغی کاکل سیمرغ
۶۵۱
قسمت ۱۶ - شکاف عمیق
قسمت ۱۶ - شکاف عمیق
۶۵۲
قسمت ۱۷ - غنچه ی کار جهان و باد بهاری
قسمت ۱۷ - غنچه ی کار جهان و باد بهاری
۶۳۰
قسمت ۱۸ - پرنده ای شبیه هفت
قسمت ۱۸ - پرنده ای شبیه هفت
۶۲۹
قسمت ۱۹ - حساسیت آزمایی
قسمت ۱۹ - حساسیت آزمایی
۶۰۰
قسمت ۲۰ - مهمان بسیار برجسته
قسمت ۲۰ - مهمان بسیار برجسته
۵۹۶
قسمت ۲۱-گریه واقعی
قسمت ۲۱-گریه واقعی
۴۲۱
قست ۲۲ - درنگ، نما: درنگنما
قست ۲۲ - درنگ، نما: درنگنما
۴۹۱
مسابقه پیامکی -قسمت ۲۱
مسابقه پیامکی -قسمت ۲۱
۱۵۲
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۰
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۰
۱۶۴
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۲
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۲
۱۷۸
قسمت ۲۳ - امروز ، اینجا
قسمت ۲۳ - امروز ، اینجا
۳۸۵
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۳
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۳
۳۰۲
قسمت ۲۴-هشتگ،سبک زندگی
قسمت ۲۴-هشتگ،سبک زندگی
۵۱۷
قسمت ۲۵ - اینجا چای خانه هم زیان ، صدای زبان فارسی
قسمت ۲۵ - اینجا چای خانه هم زیان ، صدای زبان فارسی
۴۲۹
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۵
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۵
۳۲۴
قسمت ۲۶-چایخانه هم زبان
قسمت ۲۶-چایخانه هم زبان
۱۸۰
قسمت ۲۷-پرهیز از بیگانگی
قسمت ۲۷-پرهیز از بیگانگی
۱۹۷
قسمت ۲۸ - گربه و حجله
قسمت ۲۸ - گربه و حجله
۲۰۱
قسمت ۲۹-به روشنی یک شمع
قسمت ۲۹-به روشنی یک شمع
۱۹۵
قسمت ۳۰-افعی یا مهتاب؟
قسمت ۳۰-افعی یا مهتاب؟
۲۴۲
قسمت ۳۱-داغی کاکل سیمرغ
قسمت ۳۱-داغی کاکل سیمرغ
۲۸۱
قسمت ۳۲-غنچه ی کار جهان و باد بهاری
قسمت ۳۲-غنچه ی کار جهان و باد بهاری
۲۳۸
قسمت ۳۳-حساسیت آزمایی
قسمت ۳۳-حساسیت آزمایی
۱۸۲
قسمت ۱ - چایخانه هم زبان
قسمت ۱ - چایخانه هم زبان
2,826
قسمت ۲ - قند و عسل ، زبان فارسی ، بیا و بنوش
قسمت ۲ - قند و عسل ، زبان فارسی ، بیا و بنوش
1,897
قسمت ۳ - پرهیز از بیگانگی
قسمت ۳ - پرهیز از بیگانگی
1,450
قسمت ۵ - در فردا باز است
قسمت ۵ - در فردا باز است
1,021
قسمت ۶ - مساله کبرای تصمیم گرفته
قسمت ۶ - مساله کبرای تصمیم گرفته
1,341
قسمت ۷ - بنوش ، بخند ، باور کن
قسمت ۷ - بنوش ، بخند ، باور کن
۹۷۶