پیاده سازی و سیستم های اطلاعاتی وب / ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
پیاده سازی و سیستم های اطلاعاتی وب / ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
۶۷۱
گرافیک رایانه - درس پوستر / ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
گرافیک رایانه - درس پوستر / ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
۵۲۰
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -
۶۱۳
سبک کوبیسم - سورنالسیم و آبستره - رشته چهره سازی / ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
سبک کوبیسم - سورنالسیم و آبستره - رشته چهره سازی / ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
۴۹۳
شیمی - پودمان چهار - الکتروشیمی / ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
شیمی - پودمان چهار - الکتروشیمی / ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
۴۴۵
‌عربی دو - بارم بندی نوبت دوم / ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
‌عربی دو - بارم بندی نوبت دوم / ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
۴۹۶
رشته ریاضی و تجربی - تاریخ معاصر - درس بیست و سه / ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
رشته ریاضی و تجربی - تاریخ معاصر - درس بیست و سه / ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
۳۴۲
رشته ریاضی و تجربی - تاریخ معاصر - درس بیست و یک و بیست و دو / ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
رشته ریاضی و تجربی - تاریخ معاصر - درس بیست و یک و بیست و دو / ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
۳۵۶
پیاده سازی سیستمها و اطلاعات اجرای وب -  پودمان پنج - مدیریت صفحات وب پویا / ۸ خرداد ۱۳۹۹
پیاده سازی سیستمها و اطلاعات اجرای وب - پودمان پنج - مدیریت صفحات وب پویا / ۸ خرداد ۱۳۹۹
۴۱۷
تفکر و سواد رسانه ای - زندگی دوم و پنج گانه ای رسانه ای / ۸ ناخقیشی ۱۳۹۹
تفکر و سواد رسانه ای - زندگی دوم و پنج گانه ای رسانه ای / ۸ ناخقیشی ۱۳۹۹
۴۴۵
ریاضی دو - شاخص های مرکزی و نمودارهای جعبه ای - شاخه فنی و حرفه ای / ۵ خرداد ۱۳۹۹
ریاضی دو - شاخص های مرکزی و نمودارهای جعبه ای - شاخه فنی و حرفه ای / ۵ خرداد ۱۳۹۹
۴۰۷
طراحی و ترسیم پلان - دکوراسیون و نور پردازی - رشته معماری و ساختمان / ۵ خرداد ۱۳۹۹
طراحی و ترسیم پلان - دکوراسیون و نور پردازی - رشته معماری و ساختمان / ۵ خرداد ۱۳۹۹
۴۲۱
دین و زندگی دو - حل تست / ۲ خرداد ۱۳۹۹
دین و زندگی دو - حل تست / ۲ خرداد ۱۳۹۹
۵۰۶
عربی دو - حل تمرین درس آخر - رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش / ۲ خرداد ۱۳۹۹
عربی دو - حل تمرین درس آخر - رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش / ۲ خرداد ۱۳۹۹
۴۵۴
پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی و طراحی وب - مدیریت صفهات وب پویا / ۲ خرداد ۱۳۹۹
پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی و طراحی وب - مدیریت صفهات وب پویا / ۲ خرداد ۱۳۹۹
۴۲۱
جامعه شناسی دو - درس شش و هفت و هشت / ۱ خرداد ۱۳۹۹
جامعه شناسی دو - درس شش و هفت و هشت / ۱ خرداد ۱۳۹۹
۶۶۹
دین و زندگی دو - حل تست های مربوطه / ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
دین و زندگی دو - حل تست های مربوطه / ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۵۰۶
جامعه شناسی دو -جمع بندی درس ۴ و ۵ و ۶ - شاخه علوم انسانی  /۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
جامعه شناسی دو -جمع بندی درس ۴ و ۵ و ۶ - شاخه علوم انسانی /۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۵۹۹
عربی دو - درس چهار - شاخه فنی و حرفه ای - کار و دانش / ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
عربی دو - درس چهار - شاخه فنی و حرفه ای - کار و دانش / ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۶۱
درس الگوساز و برش کار - ترسیم آستین کیمینو ساده و برش ها - شاخه فنی و حرفه ای / ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
درس الگوساز و برش کار - ترسیم آستین کیمینو ساده و برش ها - شاخه فنی و حرفه ای / ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۳۲
ریاضی و آمار دو - حل سوال و بارم بندی / ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
ریاضی و آمار دو - حل سوال و بارم بندی / ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۶۶۹
جامعه شناسی دو - فصل اول / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
جامعه شناسی دو - فصل اول / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
۴۹۱
دین و زندگی دو - درس هجده /۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
دین و زندگی دو - درس هجده /۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
۵۰۴
تاریخ هنرجهان - رشته گرافیک - هنرهای قرن بیست  / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ هنرجهان - رشته گرافیک - هنرهای قرن بیست / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
۴۰۵
حسابداری تکمیلی - بدهی ها و تهد ها - شاخه کاودانش / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
حسابداری تکمیلی - بدهی ها و تهد ها - شاخه کاودانش / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
۴۱۶
ترسیم طرح های قوسی و گنبدی شکل - شاخه کار و دانش / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
ترسیم طرح های قوسی و گنبدی شکل - شاخه کار و دانش / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
۴۶۰
دین و زندگی دو - درس هفدهم - پایه علوم انسانی / ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
دین و زندگی دو - درس هفدهم - پایه علوم انسانی / ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
۵۶۲
عناصر و جزئیات ساختمانی - پنجره - شاخه فنی و حرفه ای / ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
عناصر و جزئیات ساختمانی - پنجره - شاخه فنی و حرفه ای / ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۸۸
شاخه علوم و معارف اسلامی - تاریخ اسلام دو - درس چهارده / ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
شاخه علوم و معارف اسلامی - تاریخ اسلام دو - درس چهارده / ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۹۵
شاخه علوم و معارف اسلامی - تاریخ اسلام دو - درس سیزده / ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
شاخه علوم و معارف اسلامی - تاریخ اسلام دو - درس سیزده / ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۰۴