مرحله دوم - تیزبین (۲۱ فروردین ۱۳۹۹)

۸۷۸

شبکه ۱
۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
۲۳:۱۷
مرحله پنجم - سرگروه (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۱,۵۴۹
مرحله چهارم - تیزبین (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - تیزبین (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۸۴۹
مرحله سوم - پس و پیش (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله سوم - پس و پیش (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۵۶۱
مرحله دوم - شیش تایی (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله دوم - شیش تایی (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۳۷۶
مرحله اول - ته خط (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله اول - ته خط (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۲۹۸
۷ خرداد ۱۳۹۹
۷ خرداد ۱۳۹۹
۹۳۸
۶ خرداد ۱۳۹۹
۶ خرداد ۱۳۹۹
۱,۰۱۸
۵ خرداد ۱۳۹۹
۵ خرداد ۱۳۹۹
۵۹۲
۴ خرداد ۱۳۹۹
۴ خرداد ۱۳۹۹
۱,۵۴۷
۳ خرداد ۱۳۹۹
۳ خرداد ۱۳۹۹
۲,۴۰۷
۲ خرداد ۱۳۹۹
۲ خرداد ۱۳۹۹
۱,۱۴۲
۱ خرداد ۱۳۹۹
۱ خرداد ۱۳۹۹
۱,۴۳۵
مرحله پنجم - سرگروه (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۲,۱۱۶
مرحله چهارم - دوز (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - دوز (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۳۷۰
مرحله سوم - تیزبین (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - تیزبین (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۰۵۱
مرحله دوم - سه در چهار (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله دوم - سه در چهار (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۷۵۲
مرحله اول - خط مرگ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله اول - خط مرگ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۹۷۵
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۶۸۴
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۹۴۵
مرحله ویژه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله ویژه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۸۳۸
مرحله پنجم - سرگروه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۱۱۶
مرحله چهارم - جورچین (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - جورچین (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۸۷۷
مرحله سوم - دوز (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - دوز (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۸۰۲
مرحله دوم - سه در چهار (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله دوم - سه در چهار (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۵۵۵
مرحله اول - خط مرگ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله اول - خط مرگ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۶۲۱
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۸۱۲
مرحله پنجم - سرگروه (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۵۷۳
مرحله چهارم - جورچین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - جورچین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۹۲۶
مرحله سوم - چهارتایی (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - چهارتایی (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۳۰۰
مرحله دوم - تیزبین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله دوم - تیزبین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۷۲۲