مرحله اول - خط مرگ (۲۱ فروردین ۱۳۹۹)

۷۷۵

شبکه ۱
۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
۲۳:۰۶
۸ خرداد ۱۳۹۹
۸ خرداد ۱۳۹۹
۲۵
مرحله پنجم - سرگروه (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۱,۵۶۸
مرحله چهارم - تیزبین (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - تیزبین (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۸۶۱
مرحله سوم - پس و پیش (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله سوم - پس و پیش (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۵۷۲
مرحله دوم - شیش تایی (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله دوم - شیش تایی (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۳۸۶
مرحله اول - ته خط (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله اول - ته خط (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۳۰۵
۷ خرداد ۱۳۹۹
۷ خرداد ۱۳۹۹
۹۵۴
۶ خرداد ۱۳۹۹
۶ خرداد ۱۳۹۹
۱,۰۲۳
۵ خرداد ۱۳۹۹
۵ خرداد ۱۳۹۹
۵۹۶
۴ خرداد ۱۳۹۹
۴ خرداد ۱۳۹۹
۱,۵۴۸
۳ خرداد ۱۳۹۹
۳ خرداد ۱۳۹۹
۲,۴۰۷
۲ خرداد ۱۳۹۹
۲ خرداد ۱۳۹۹
۱,۱۴۳
۱ خرداد ۱۳۹۹
۱ خرداد ۱۳۹۹
۱,۴۳۵
مرحله پنجم - سرگروه (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۲,۱۱۶
مرحله چهارم - دوز (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - دوز (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۳۷۰
مرحله سوم - تیزبین (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - تیزبین (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۰۵۲
مرحله دوم - سه در چهار (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله دوم - سه در چهار (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۷۵۲
مرحله اول - خط مرگ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله اول - خط مرگ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۹۷۶
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۶۸۴
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۹۴۵
مرحله ویژه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله ویژه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۸۳۸
مرحله پنجم - سرگروه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۱۱۶
مرحله چهارم - جورچین (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - جورچین (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۸۷۷
مرحله سوم - دوز (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - دوز (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۸۰۲
مرحله دوم - سه در چهار (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله دوم - سه در چهار (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۵۵۵
مرحله اول - خط مرگ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله اول - خط مرگ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۶۲۱
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۸۱۲
مرحله پنجم - سرگروه (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۵۷۳
مرحله چهارم - جورچین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - جورچین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۹۲۶
مرحله سوم - چهارتایی (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - چهارتایی (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۳۰۰