۲۱ فروردین ۱۳۹۹-بخش ۲

۱,۰۶۰

شبکه ۱
۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
۲۳:۰۱
مرحله پنجم - سرگروه (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۱,۵۶۲
مرحله چهارم - تیزبین (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - تیزبین (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۸۵۹
مرحله سوم - پس و پیش (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله سوم - پس و پیش (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۵۷۱
مرحله دوم - شیش تایی (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله دوم - شیش تایی (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۳۸۵
مرحله اول - ته خط (۸  خرداد ۱۳۹۹)
مرحله اول - ته خط (۸ خرداد ۱۳۹۹)
۳۰۳
۷ خرداد ۱۳۹۹
۷ خرداد ۱۳۹۹
۹۴۹
۶ خرداد ۱۳۹۹
۶ خرداد ۱۳۹۹
۱,۰۲۲
۵ خرداد ۱۳۹۹
۵ خرداد ۱۳۹۹
۵۹۴
۴ خرداد ۱۳۹۹
۴ خرداد ۱۳۹۹
۱,۵۴۸
۳ خرداد ۱۳۹۹
۳ خرداد ۱۳۹۹
۲,۴۰۷
۲ خرداد ۱۳۹۹
۲ خرداد ۱۳۹۹
۱,۱۴۲
۱ خرداد ۱۳۹۹
۱ خرداد ۱۳۹۹
۱,۴۳۵
مرحله پنجم - سرگروه (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۲,۱۱۶
مرحله چهارم - دوز (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - دوز (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۳۷۰
مرحله سوم - تیزبین (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - تیزبین (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۰۵۱
مرحله دوم - سه در چهار (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله دوم - سه در چهار (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۷۵۲
مرحله اول - خط مرگ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله اول - خط مرگ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۹۷۵
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۶۸۴
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۹۴۵
مرحله ویژه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله ویژه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۸۳۸
مرحله پنجم - سرگروه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۱۱۶
مرحله چهارم - جورچین (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - جورچین (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۸۷۷
مرحله سوم - دوز (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - دوز (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۸۰۲
مرحله دوم - سه در چهار (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله دوم - سه در چهار (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۵۵۵
مرحله اول - خط مرگ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله اول - خط مرگ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۶۲۱
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۸۱۲
مرحله پنجم - سرگروه (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله پنجم - سرگروه (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۵۷۳
مرحله چهارم - جورچین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله چهارم - جورچین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۹۲۶
مرحله سوم - چهارتایی (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله سوم - چهارتایی (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱,۳۰۰
مرحله دوم - تیزبین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
مرحله دوم - تیزبین (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۷۲۲